• INSTYTUT
  • PRZESTRZEŃ OGRODU – PRZESTRZEŃ KULTURY

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11 – 13 maja 2006 Katedra Teorii Literatury w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje międzynarodową konferencję na temat: Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury.


Pojęcie ogrodu wpisane jest trwale w dzieje tradycji literackiej i artystycznej. Stanowi ważną inspirację tematyczną, wprowadza do przestrzeni kulturowej istotne problemy aksjologiczne, poznawcze i estetyczne.

Znaczenie ogrodu ujawnia się w postaci metafory organizującej zarówno rozważania naukowe współczesnej humanistyki jak i elementarne werbalizacje otaczającego nas świata.

Różnorodność ikonicznych reprezentacji sprawia, że znaczenie to traktuje się jako „oczywisty” topos, podczas gdy jego powszechność i właściwa funkcja retoryczna pozostają nieuświadomione. Swoisty paradoks związany ze spetryfikowanym i tym samym zapoznanym znaczeniem otwiera dyskusję na temat przeszłości tego pojęcia, ale także nad nowymi znaczeniami potwierdzanymi przez jego nieredukowalną obecność we współczesnej kulturze.

Pojęcie to jest reprezentowane poprzez wiele tworzyw artystycznych. Sytuacja taka świadczy o powszechności problemu, ale także o przekraczaniu granic sztuk, przy zachowaniu jego funkcji semantycznej. Ogród jest nie tylko tematem, ale może być także konstrukcją nadającą funkcję spójności całemu dziełu. Świadczyć o tym może genologiczna tradycja literackiego wirydarza lub architektoniczne próby utożsamienia miasta i ogrodu. Przestrzenna zależność ogrodu i tekstu ujawnia się w próbach prowadzenia narracji, pozwala rozważać tym samym kwestie tożsamości podmiotu mówiącego.

Ogród tym samym staje się problemem intersemiotycznym otwierającym dyskusję na temat korespondencji sztuk, problematyzując kwestie tożsamości znaczeniowej związanej z określonymi środkami wyrazu i problemami ich translacji.

Różnorodność artystycznych przedstawień (literatura, sztuka, film, teatr), przy zachowaniu uniwersalnych cech znaczeniowych w procesie artystycznej mediacji, sprawia, że ogród staje się formą pojęciowego wzorca. Takie rozumienie ogrodu otwiera dyskusję na temat jego funkcji aksjologicznych i ontologicznych.

Powszechna obecność ikonicznych oraz tekstologicznych przedstawień w kulturze otwiera dyskusję na temat retorycznej reprezentacji ogrodu. Problem ten można by określić wspólnym mianem dylematu emblematycznego, polegającego na wzajemnym motywowaniu obrazu i tekstu i ujawniającego ewentualny prymat jednej z tych dziedzin. Dylemat ten nie pozostaje bez znaczenia zwłaszcza dziś, w obliczu kultury multimedialnej.

Antropologiczna uniwersalność problematyki ogrodu sprawia, że wykracza ona poza tradycyjnie rozumiane granice kultury śródziemnomorskiej, stając się tym samym ważnym tematem powstającej dziś nowej dziedziny, jaką jest estetyka transkulturowa.

Złożona problematyka, anektująca obszary różnych dziedzin humanistyki, sprawia, że zaproszenie na konferencję kierujemy do literaturoznawców, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, filozofów z uwzględnieniem antropologicznych aspektów kultury.

Przewidujemy wydanie zbiorowego tomu tekstów wygłoszonych podczas konferencji.
Obrady odbywać się będą w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW Arboretum w Rogowie
Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł prosimy wpłacać na konto Uniwersytetu Łódzkiego:

PKO S.A. II O/Łódź nr. 14124030281111001004347782 (z dopiskiem: o ogrodach)

Zgłoszenia z propozycją tytułu i krótkim abstraktem prosimy nadsyłać do 30 stycznia 2006 na adres:

Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ
Ul. Franciszkańska 1/5,
91 – 431 Łódź
tel. (042) 66-55-133

lub podane niżej adresy poczty elektronicznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

Prof. dr hab. Grzegorz Gazda
grzegorzgazda@poczta.onet.pl

Dr Mariusz Gołąb
mariuszgolab@neostrada.pl