• INSTYTUT
 • PRAKTYKI ZAWODOWE I OPIEKUNOWIE PRAKTYK

OPIEKUNOWIE PRAKTYK

Filmoznawstwo: dr Emil Sowiński

Kulturoznawstwo: dr Monika Wąsik-Linder

Nowe media i kultura cyfrowa: dr Katarzyna Prajzner

Promocja sztuki: mgr Katarzyna Wielechowska

Produkcja teatralna i organizacja widowisk: mgr Katarzyna Wielechowska

Twórcze pisanie: dr Monika Wąsik-Linder

 

Przed końcem I semestru na studiach I i II stopnia opiekunowie praktyk kierunkowych przeprowadzają spotkanie informacyjne ze studentami.

MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK
Praktyki odbywać można w różnych instytucjach kultury w kraju i za granicą, np. w kinach, teatrach, domach kultury itd. oraz innych instytucjach, w których praca związana jest z kierunkiem studiów i wymaga wiedzy, którą student zdobywa w ramach studiów kulturoznawczych.

Student dokonuje wyboru miejsca odbywania praktyk sam, w razie wątpliwości konsultując wybór z opiekunem.

Stałe miejsca to m.in. festiwale oraz imprezy kulturalne (np. Cinergia, Camerimage, Festiwal WRO, Festiwal Designu, Light Move Festiwal, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”, Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych itp.), Muzeum Kinematografii, ŁDK, Kino Charlie, Wytwórnia Filmów Oświatowych, Se-ma-for, TVP, Teatr im. Stefana Jaracza, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka, Teatr Powszechny, Teatr Szwalnia, Teatr CHOREA, Teatr Wielki, Dom Literatury, Muzeum Sztuki.

Zaproszenie dla teatrologów zamieszczone na portalu teatralny.pl; kontakt mailowy: praktyki@teatralny.pl.

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK obowiązujące od roku akad. 2015/2016 na kierunku kulturoznawstwo (studia I i II stopnia) oraz od roku akad. 2016/2017 na studiach I stopnia na kierunkach kulturoznawstwo, filmoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, a także na studiach II stopnia na wszystkich specjalizacjach: (podstawa prawna: art. 66, art. 166 ust. 2 i ust. 3, art. 189 ust.2 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)

FORMA PRAKTYK
śródroczne

ILOŚĆ GODZIN


Studia licencjackie

 • Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016 obowiązuje 60 godzin praktyk.
 • Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2014/2015 oraz w roku akad. 2013/2014 obowiązuje 90 godzin praktyk.
 • Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017 na kierunkach: Nowe Media i Kultura Cyfrowa obowiązuje 120 godzin praktyk.
 • Kulturoznawstwo - 60 godzin.
 • Filmoznawstwo – 30 godzin.
 • Twórcze pisanie od r. 2019-20: 60 godzin.

Studia magisterskie

 • Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016 obowiązuje 30 godzin praktyk.
 • Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2014/2015 oraz w roku akad. 2013/2014 obowiązuje 60 godzin praktyk.

 

Produkcja teatralna i organizacja widowisk – kierunek o profilu praktycznym

Znaczna część zajęć na tym kierunku ma charakter warsztatowy i zorientowana jest na wykształcenie u studenta umiejętności planowania, organizowania i tworzenia widowisk, a także umiejętności stosowania różnych metod i technik kierowania projektami oraz animowania wydarzeń społeczno-kulturalnych. Program studiów uwzględnia także wykształcenie u studentów kompetencji miękkich, takich jak: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem i umiejętność podejmowania decyzji.

Praktyki zawodowe służą realizacji tych celów, umożliwiają poznanie przez studentów organizacji pracy w teatrze oraz w innych instytucjach kultury, a także zastosowanie praktyczne wiedzy teatrologicznej i kulturoznawczej zdobywanej w trakcie studiów.

 • Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020 oraz 2020/2021 obowiązuje 360 godzin praktyk.
 • Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2021/2022 obowiązuje 720 godzin praktyk.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA znajdują się w sylabusach praktyk, dostępnych w USOS.

OBOWIĄZKI STUDENTA przebywającego na praktyce – zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem instytucji, przepisami BHP, ustawą o ochronie danych osobowych, przestrzeganie obowiązującego regulaminu pracy, wykonywanie zadań wynikających z programu praktyk.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA praktyk w instytucji, w której odbywana jest praktyka – wprowadzenie studenta w organizację instytucji i zapoznanie ze sposobem jej funkcjonowania, wyznaczanie zadań wynikających z programu praktyk i weryfikacja ich realizacji.

POTRZEBNE DOKUMENTY
W pierwszej kolejności należy udać się do sekretariatu IKW (pok. 3.13), aby odebrać:

 • skierowanie na praktyki;
 • formularz porozumienia (w dwóch egz.);

Następnie należy udać się do dziekanatu (pok. 3.39, p. Renata Chyła) aby odebrać dziennik praktyk.


REALIZACJA PRAKTYK

Należy skontaktować się z miejscem praktyk ustalając termin i warunki praktyki. Następnie należy podpisać z organizatorem praktyk porozumienie o prowadzeniu praktyk oraz skierowanie na praktyki – górna część druku zostaje przekazana organizatorowi praktyki.

Podczas realizacji praktyki zawodowej student/ka wypełnia dziennik praktyk.

Wypełnione dokumenty: dziennik praktyk, dolną część druku skierowanie na studenckie praktyki zawodowe oraz porozumienie o prowadzeniu praktyk przekazuję opiekunowi praktyk w terminie do końca V semestru

Warunki ZALICZENIA PRAKTYKI przez studenta:

 • poświadczone przez instytucję wpisy do dzienniczka praktyk;
 • sprawozdanie studenta z odbytej praktyki kierunkowej w dzienniczku praktyk (szczegółowy opis wykonywanych zadań każdego dnia);
 • opinia i ocena wpisane do dzienniczka praktyk przez pracodawcę;
 • poświadczone przez instytucję skierowanie na praktyki;
 • poświadczone przez instytucję porozumienie.

ZALICZENIE PRAKTYK wymaga wystawienia oceny przez opiekuna praktyk. Ocena jest ustalana na podstawie opinii i oceny wpisanych do dzienniczka praktyk przez pracodawcę oraz rozmowy studenta z opiekunem, a także na podstawie sposobu przygotowania przez studenta kompletu dokumentów z praktyk. W celu zaliczenia praktyki należy przynieść dzienniczek praktyk (z wpisaną przez pracodawcę opinią i oceną numeryczną) oraz jego kserokopię, a także poświadczone przez instytucję: skierowanie na praktyki i porozumienie.

TERMIN SKŁADANIA DZIENNIKÓW PRAKTYK do opiekuna kierunkowego po odbyciu praktyki przez studenta – do końca V semestru na studiach I stopnia oraz do końca III semestru na studiach II stopnia.

Aktualne akty prawne dot. praktyk zawodowych:
zarz. nr 105 z 9.05.2022 r

zarz. nr 82 z 20.01.2021 r


Z OBOWIĄZKU ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH MOGĄ BYĆ ZWOLNIONE NASTĘPUJĄCE OSOBY:

 • studenci, którzy brali udział w pracach obozu naukowego, o ile wymiar czasowy obozu jest zgodny z obowiązującym na danym kierunku studiów wymiarem praktyk,
 • studenci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub pracują w gospodarstwie rodzinnym, o ile w czasie pracy w wyżej wspomnianych jednostkach realizowane są cele praktyk danego kierunku studiów,
 • studenci, którzy odbyli staże, praktyki studenckie (także w ramach programu Erasmus+ lub innych programów wymiany) oraz pracowali jako wolontariusze zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz w wymaganym wymiarze czasowym.

Zwolnienia z obowiązku odbywania studenckich praktyk zawodowych udziela kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ na udokumentowaną prośbę studenta zaopiniowaną przez opiekuna kierunkowego praktyk studenckich.

Uchwała nr 608 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego