• INSTYTUT
 • PRAKTYKI ZAWODOWE I OPIEKUNOWIE PRAKTYK

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK KIERUNKOWYCH

OPIEKUNOWIE PRAKTYK

Filmoznawstwo: dr Emil Sowiński

Kulturoznawstwo: dr Monika Wąsik-Linder

Nowe media i kultura cyfrowa: dr Katarzyna Prajzner

Produkcja teatralna i organizacja widowisk: mgr Katarzyna Wielechowska

Twórcze pisanie: dr Monika Wąsik-Linder

Przed końcem I semestru na studiach I stopnia opiekunowie praktyk kierunkowych przeprowadzają spotkanie informacyjne ze studentami.


PODSTAWA PRAWNA:

art. 67 ust. 5 i 6 i art. 107 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MNiSZW z dnia 27 września 2018 r. w spawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.),

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20.01.2021 r. z późniejszymi zmianami,

Zarządzenie nr 29 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024 z dnia 26.01.2023.

Załączniki do zarządzenia nr 29 znajdują się: TUTAJ


UBEZPIECZENIE NNW:

Przypominamy, że zgodnie z porozumieniem w sprawie praktyk Student ma obowiązek przedstawienia w instytucji, w której odbywają praktyki, ubezpieczenia NNW.

Więcej o ubezpieczeniu NNW można przeczytać: TUTAJ


Z OBOWIĄZKU ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH MOGĄ BYĆ ZWOLNIONE NASTĘPUJĄCE OSOBY:

 •     studenci, którzy brali udział w pracach obozu naukowego, o ile wymiar czasowy obozu jest zgodny z obowiązującym na danym kierunku studiów wymiarem praktyk,
 •     studenci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub pracują w gospodarstwie rodzinnym, o ile w czasie pracy w wyżej wspomnianych jednostkach realizowane są cele praktyk danego kierunku studiów,
 •     studenci, którzy odbyli staże, praktyki studenckie (także w ramach programu Erasmus+ lub innych programów wymiany) oraz pracowali jako wolontariusze zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz w wymaganym wymiarze czasowym.

Zwolnienia z obowiązku odbywania studenckich praktyk zawodowych udziela kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ na udokumentowaną prośbę studenta zaopiniowaną przez opiekuna kierunkowego praktyk studenckich.

Kierunkowy opiekun praktyk zawodowych: dr Emil Sowiński

Kontakt: e-mail: emil.sowinski@uni.lodz.pl

Wymiar praktyk: 30 godzin

Miejsca praktyk:

Stałe miejsca odbywania praktyk to m.in. festiwale oraz imprezy kulturalne (np. Festiwal Kamera Akcja, Festiwal Człowiek w zagrożeniu,, Light Move Festiwal, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”, Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych itp.), Muzeum Kinematografii, ŁDK, Kino Charlie, Wytwórnia Filmów Oświatowych, Se-ma-for, TVP, Teatr im. Stefana Jaracza, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka, Teatr Powszechny, Teatr Szwalnia, Teatr CHOREA, Teatr Wielki, Dom Literatury, Muzeum Sztuki.

Cele:

Celem praktyk jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodów związanych z instytucjami kultury oraz zawodów związanych z tworzeniem i promowaniem kultury, zwłaszcza kultury filmowej. Studenci podejmują praktyki w konkretnych, wybranych przez siebie instytucjach kultury lub przedsiębiorstwach, dzięki czemu poznają ich organizację, funkcjonowanie, metody kierowania i zarządzania oraz nabywają praktycznych umiejętności współpracy zespołowej, organizacji i tworzenia imprez oraz wydarzeń o charakterze kulturalno-oświatowym.

Efekty uczenia się osiągane po odbyciu praktyki zawodowej:

(WIEDZA)

 • posiada wiedzę na temat dokumentów i procedur regulujących pracę w instytucjach oraz przedsiębiorstwach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, zwłaszcza dotyczącej kultury filmowej 01C-1A_W6

(UMIEJĘTNOŚCI)

 • samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności pod kierunkiem opiekuna/opiekunki praktyk 01C-1A_U01
 • użytkuje zdobytą na studiach wiedzę w działaniach profesjonalnych 01C-1A_U05
 • komunikuje się ze specjalistami w zakresie różnych typów działalności związanych z kulturą cyfrową 01C-1A_U11

 (POSTAWY)

 • rozpoznaje możliwości na rynku pracy związane kierunkiem studiów 01C-1A_K03
 • współpracuje w ramach zespołów zajmujących się różnymi typami działalności związanych z kulturą cyfrową 01C-1A_K02
 • inicjuje działania w sferze organizacji i animacji kultury, zwłaszcza kultury filmowej, wykazuje aktywną postawę w działaniach na rzecz kultury medialnej 01C-1A_K05

Ocena praktyk:

Organizator praktyk wystawia studentowi opisową ocenę odbytej praktyki, uwzględniając obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz ocenę liczbową (w skali 2-5).


Uwagi praktyczne dla studentów:

1. Praktyki są obowiązkowe i stanowią integralną część programu studiów.

2. Praktyki trwają 30 godzin. Należy je zaliczyć w VI semestrze studiów I stopnia.

3. Można je odbyć:

 • w dowolnym terminie – w wakacje lub w trakcie roku akademickiego (pod warunkiem niekolidowania praktyk z zajęciami na uczelni),
 • w całości (30 godz. u jednego pracodawcy) lub w kilku częściach  
 • w sposób ciągły (codziennie po 8 godzin) lub po parę godzin w umówione z pracodawcą dni tygodnia.

4. Studenci sami szukają pracodawców skłonnych przyjąć ich na praktykę. Miejsce realizacji praktyk zawodowych jest każdorazowo ustalane w porozumieniu z kierunkowym opiekunem praktyk.

5. Szczegółowe i najnowszej informacje na temat dyżurów opiekuna praktyk, ofert praktyk znajdują się w zespole Teams (kod zespołu: ngkq0al)

6. Praktyki zawodowe są z założenia nieodpłatne. Uniwersytet Łódzki również nie ponosi żadnych opłat z tytułu przyjęcia studenta na praktykę.

7. Nie zezwala się na realizację praktyki w ramach wykonywanej przez studenta pracy zawodowej. Inne formy odbywania praktyki zawodowej typu wolontariat czy obóz naukowy powinny być udokumentowane i realizowane zgodnie z programem studiów w taki sam sposób, jak praktyka zawodowa. Zgodę na inną formę realizowania praktyk wydaje, na pisemną prośbę studenta, właściwy prodziekan ds. kierunku studiów po zapoznaniu się z opinią kierunkowego opiekuna praktyk.

8. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK:

Po znalezieniu pracodawcy należy wypełnić formularz rozpoczęcia praktyk [LINK], a następnie odebrać w sekretariacie IKW (p. 3.13) porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych (2 egz. – oryginał i kopię) oraz skierowanie na praktyki podpisane przez kierunkowego opiekuna praktyk.  

Następnie z zakładki „pliki” w zespole Teams (kod zespołu: ngkq0al) należy pobrać i wydrukować:

 • Dziennik Praktyk
 • Karta oceny praktyki zawodowej wraz z efektami
 • Karta oceny miejsca odbywania praktyk

9. PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYK należy:

a) wypełnić formularz zakończenia praktyk (są w nim potrzebne skany dokumentów, więc proszę je wcześniej przygotować) [LINK]

b) dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:

SKIEROWANIE na praktyki (wypełnione, podpisane i podstemplowane przez pracodawcę)

POROZUMIENIE o prowadzeniu praktyk zawodowych (podpisane i podstemplowane przez pracodawcę)

DZIENNIK PRAKTYK (uzupełniony przez studenta, potwierdzony podpisami i pieczęciami pracodawcy)

KARTĘ OCENY PRAKTYK (opieczętowaną i podpisaną przez zakładowego opiekuna praktyk)

KARTĘ OCENY MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK (podpisaną przez studenta)

10. Na podstawie powyższych dokumentów student otrzymuje zaliczenie z praktyk.

11. Obowiązki studenta przebywającego na praktyce:

 • zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem instytucji, w której odbywa praktyki,
 • zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu BHP w instytucji,
 • zapoznanie się z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • przestrzeganie regulaminu pracy,
 • wykonywanie zadań wynikających z programu praktyk.

12. Obowiązki opiekuna praktyk w instytucji, gdzie przebiega praktyka:

zapoznanie praktykanta z regulaminem pracy i przepisami BHP,

pomoc w wykonywaniu zadań wynikających z programu praktyk,

ocena przebiegu praktyk (recenzja pracy praktykanta na ocenę) i wypełnienie oraz podpisanie odpowiednich dokumentów (skierowanie, porozumienie, Dziennik Praktyk, karta oceny praktyk).

 

 

Kierunkowa opiekunka praktyk zawodowych:dr Monika Wąsik-Linder
Kontakt: e-mail: monika.wasik@uni.lodz.pl
Wymiar praktyk: 60 godzin
Konsultacje: p. 3.27
Terminy:www.uni.lodz.pl/pracownicy/monika-wasik-linder (zakładka: KONTAKT I DYŻURY)


Miejsca praktyk:
Stałe miejsca odbywania praktyk to: przedsiębiorstwa publiczne i prywatne firmy medialne, publiczne instytucje kultury – muzea, galerie sztuki, biblioteki, domu kultury etc. oraz organizacje pozarządowe działające w sferze kultury i życia społecznego.


Cele:
Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów/studentek ze sposobem organizacji pracy w instytucjach kultury – teatrach, muzeach, w redakcjach mediów, w wydawnictwach, w domach kultury itp. Praktyki stwarzają szansę praktycznej weryfikacji wiedzy, umiejętności i postaw zdobytych w trakcie studiów oraz pogłębienia kompetencji społecznych.


Efekty uczenia się osiągane po odbyciu praktyki zawodowej

 1. zna i rozumie uwarunkowania, którym podlegają instytucje kultury związane z kulturą literacką oraz zasady i formy zarządzania nimi w skali regionu i/lub kraju [01T-1A_W04]
 2. potrafi realizować zadania związane z promocją i upowszechnianiem życia literackiego [01T-1A_U05]
 3.  jest gotów do:
  • promowania tolerancji i przestrzegania zasad demokratycznego współżycia społecznego dla współdziałania i pracy w grupie [01T-1A_K02]
  •  twórczego podejmowania obowiązków zawodowych [01T-1A_K03]
  • przestrzegania etyki pracy [01T-1A_K04]

Ocena praktyk:
Organizator praktyk wystawia opisową ocenę odbytej praktyki, uwzględniając obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz ocenę liczbową (w skali 2-5).


Obowiązki Osób odbywających praktyki:

 • posiadanie aktualnego ubezpieczenia od NNW,
 • zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem instytucji,
 • zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu BHP w instytucji,
 • zapoznanie się z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • przestrzeganie regulaminu pracy,
 • wykonywanie zadań wynikających z programu praktyk.

 Obowiązki Opiekunów praktyk w instytucji, gdzie przebiega praktyka:

 • zapoznanie praktykanta z regulaminem pracy i przepisami BHP,
 • pomoc w wykonywaniu zadań wynikających z programu praktyk,
 • ocena przebiegu praktyk (recenzja pracy praktykanta na ocenę) i wypełnienie oraz podpisanie odpowiednich dokumentów (skierowanie, porozumienie, Dziennik Praktyk, karta oceny praktyk).

Wiadomości podstawowe:

 1. Praktyki są obowiązkowe i stanowią integralną część programu studiów.
 2. Praktyki trwają 60 godzin. Należy je odbyć do końca VI semestru studiów I stopnia.
 3. Można je odbyć:
  • w dowolnym terminie – w wakacje lub w trakcie roku akademickiego (pod warunkiem niekolidowania praktyk z zajęciami na uczelni)
  • w całości (60 godz. u jednego pracodawcy) lub w kilku częściach
  • w sposób ciągły (codziennie po 8 godzin) lub po parę godzin w umówione z pracodawcą dni tygodnia. UWAGA! Nie wolno odbywać praktyk w wymiarze powyżej 12 godzin dziennie!
 4. Studenci/Studentki sami szukają pracodawców skłonnych przyjąć ich na praktykę. Miejsce realizacji praktyk zawodowych jest każdorazowo ustalane w porozumieniu z kierunkowym opiekunem praktyk.
 5. Praktyki zawodowe są z założenia nieodpłatne. Uniwersytet Łódzki również nie ponosi żadnych opłat z tytułu przyjęcia studenta na praktykę.
 6. Nie zezwala się na realizację praktyki w ramach wykonywanej przez Studentów pracy zawodowej. Inne formy odbywania praktyki zawodowej typu wolontariat czy obóz naukowy powinny być udokumentowane i realizowane zgodnie z programem studiów w taki sam sposób, jak praktyka zawodowa. Zgodę na inną formę realizowania praktyk wydaje, na pisemną prośbę studenta, właściwy prodziekan ds. kierunku studiów po zapoznaniu się z opinią kierunkowego opiekuna praktyk.

Przed rozpoczęciem praktyk:
Po znalezieniu pracodawcy należy odebrać w sekretariacie IKW (p. 3.13) porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych (2 egz. – oryginał i kopię) oraz skierowanie na praktyki podpisane przez kierunkowego opiekuna praktyk.  
Następnie z zakładki „pliki” w zespole Teams (kod zespołu: pv5f3rm) należy pobrać i wydrukować:

 • Dziennik Praktyk
 • Karta oceny praktyki zawodowej wraz z efektami
 • Karta oceny miejsca odbywania praktyk

Po zakończeniu praktyk:
Po zakończeniu praktyk należy dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:

 • SKIEROWANIE na praktyki (wypełnione, podpisane i podstemplowane przez pracodawcę)
 • POROZUMIENIE o prowadzeniu praktyk zawodowych (podpisane i podstemplowane przez pracodawcę)
 • DZIENNIK PRAKTYK (uzupełniony przez studenta, potwierdzony podpisami i pieczęciami pracodawcy)
 • KARTĘ OCENY PRAKTYK (opieczętowaną i podpisaną przez zakładowego opiekuna praktyk)
 • KARTĘ OCENY MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK (podpisaną przez studenta)

Na podstawie powyższych dokumentów Studenci otrzymują zaliczenie z praktyk.

 

Kierunkowa opiekunka praktyk zawodowych:dr Monika Wąsik-Linder
Kontakt: e-mail: monika.wasik@uni.lodz.pl
Wymiar praktyk: 60 godzin
Konsultacje: p. 3.27
Terminy:www.uni.lodz.pl/pracownicy/monika-wasik-linder (zakładka: KONTAKT I DYŻURY)


Miejsca praktyk:
Stałe miejsca odbywania praktyk to: przedsiębiorstwa publiczne i prywatne firmy medialne, publiczne instytucje kultury – muzea, galerie sztuki, biblioteki, domu kultury etc. oraz organizacje pozarządowe działające w sferze kultury i życia społecznego.


Cele:
Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów/studentek ze sposobem organizacji pracy w instytucjach kultury – teatrach, muzeach, w redakcjach mediów, w wydawnictwach, w domach kultury itp. Praktyki stwarzają szansę praktycznej weryfikacji wiedzy, umiejętności i postaw zdobytych w trakcie studiów oraz pogłębienia kompetencji społecznych.


Efekty uczenia się osiągane po odbyciu praktyki zawodowej:

 1. zna i rozumie uwarunkowania, którym podlegają instytucje kultur oraz zasady i formy zarządzania nimi w skali regionu i/lub kraju [01K_1A_K03]
 2. potrafi realizować zadania związane z promocją i upowszechnianiem życia kulturalnego [01K_1A_K05]
 3. jest gotów do:
  • promowania tolerancji i przestrzegania zasad demokratycznego współżycia społecznego dla współdziałania i pracy w grupie [01K_1A_K04]
  • twórczego podejmowania obowiązków zawodowych [01K_1A_U07, 01_1A_U011]
  • przestrzegania etyki pracy [01K-1A_K03]

Ocena praktyk:
Organizator praktyk wystawia opisową ocenę odbytej praktyki, uwzględniając obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz ocenę liczbową (w skali 2-5).


Obowiązki Osób odbywających praktyki:

 • posiadanie aktualnego ubezpieczenia od NNW,
 • zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem instytucji,
 • zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu BHP w instytucji,
 • zapoznanie się z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • przestrzeganie regulaminu pracy,
 • wykonywanie zadań wynikających z programu praktyk. 

Obowiązki Opiekunów praktyk w instytucji, gdzie przebiega praktyka:

 • zapoznanie praktykanta z regulaminem pracy i przepisami BHP,
 • pomoc w wykonywaniu zadań wynikających z programu praktyk,
 • ocena przebiegu praktyk (recenzja pracy praktykanta na ocenę) i wypełnienie oraz podpisanie odpowiednich dokumentów (skierowanie, porozumienie, Dziennik Praktyk, karta oceny praktyk).

Wiadomości podstawowe:

 1. Praktyki są obowiązkowe i stanowią integralną część programu studiów.
 2. Praktyki trwają 60 godzin. Należy je odbyć do końca VI semestru studiów I stopnia.
 3. Można je odbyć:
  • w dowolnym terminie – w wakacje lub w trakcie roku akademickiego (pod warunkiem niekolidowania praktyk z zajęciami na uczelni)
  • w całości (60 godz. u jednego pracodawcy) lub w kilku częściach
  • w sposób ciągły (codziennie po 8 godzin) lub po parę godzin w umówione z pracodawcą dni tygodnia. UWAGA! Nie wolno odbywać praktyk w wymiarze powyżej 12 godzin dziennie!
 4. Studenci/Studentki sami szukają pracodawców skłonnych przyjąć ich na praktykę. Miejsce realizacji praktyk zawodowych jest każdorazowo ustalane w porozumieniu z kierunkowym opiekunem praktyk.
 5. Praktyki zawodowe są z założenia nieodpłatne. Uniwersytet Łódzki również nie ponosi żadnych opłat z tytułu przyjęcia studenta na praktykę.
 6. Nie zezwala się na realizację praktyki w ramach wykonywanej przez Studentów pracy zawodowej. Inne formy odbywania praktyki zawodowej typu wolontariat czy obóz naukowy powinny być udokumentowane i realizowane zgodnie z programem studiów w taki sam sposób, jak praktyka zawodowa. Zgodę na inną formę realizowania praktyk wydaje, na pisemną prośbę studenta, właściwy prodziekan ds. kierunku studiów po zapoznaniu się z opinią kierunkowego opiekuna praktyk.

Przed rozpoczęciem praktyk:

Po znalezieniu pracodawcy należy odebrać w sekretariacie IKW (p. 3.13) porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych (2 egz. – oryginał i kopię) oraz skierowanie na praktyki podpisane przez kierunkowego opiekuna praktyk.  
Następnie z zakładki „pliki” w zespole Teams (kod zespołu: pv5f3rm) należy pobrać i wydrukować:

 • Dziennik Praktyk
 • Karta oceny praktyki zawodowej wraz z efektami
 • Karta oceny miejsca odbywania praktyk

Po zakończeniu praktyk:
Po zakończeniu praktyk należy dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:

 • SKIEROWANIE na praktyki (wypełnione, podpisane i podstemplowane przez pracodawcę)
 • POROZUMIENIE o prowadzeniu praktyk zawodowych (podpisane i podstemplowane przez pracodawcę)
 • DZIENNIK PRAKTYK (uzupełniony przez studenta, potwierdzony podpisami i pieczęciami pracodawcy)
 • KARTĘ OCENY PRAKTYK (opieczętowaną i podpisaną przez zakładowego opiekuna praktyk)
 • KARTĘ OCENY MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK (podpisaną przez studenta)

Na podstawie powyższych dokumentów Studenci otrzymują zaliczenie z praktyk.

 

Informacje w trakcie aktualizacji:

OPIEKUNOWIE PRAKTYK

Nowe media i kultura cyfrowa: dr Katarzyna Prajzner

Produkcja teatralna i organizacja widowisk: mgr Katarzyna Wielechowska

Przed końcem I semestru na studiach I stopnia opiekunowie praktyk kierunkowych przeprowadzają spotkanie informacyjne ze studentami.


MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK:


Praktyki odbywać można w różnych instytucjach kultury w kraju i za granicą, np. w kinach, teatrach, domach kultury itd. oraz innych instytucjach, w których praca związana jest z kierunkiem studiów i wymaga wiedzy, którą student zdobywa w ramach studiów kulturoznawczych.

Student dokonuje wyboru miejsca odbywania praktyk sam, w razie wątpliwości konsultując wybór z opiekunem.

Stałe miejsca to m.in. festiwale oraz imprezy kulturalne (np. Cinergia, Camerimage, Festiwal WRO, Festiwal Designu, Light Move Festiwal, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”, Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych itp.), Muzeum Kinematografii, ŁDK, Kino Charlie, Wytwórnia Filmów Oświatowych, Se-ma-for, TVP, Teatr im. Stefana Jaracza, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka, Teatr Powszechny, Teatr Szwalnia, Teatr CHOREA, Teatr Wielki, Dom Literatury, Muzeum Sztuki.

Zaproszenie dla teatrologów zamieszczone na portalu teatralny.pl; kontakt mailowy: praktyki@teatralny.pl.

FORMA PRAKTYK
śródroczne

ILOŚĆ GODZIN


Studia licencjackie

 • Studentów, którzy rozpoczęli studia od roku 2016/2017 na kierunkach: Nowe Media i Kultura Cyfrowa obowiązuje 120 godzin praktyk.
 • Produkcja teatralna i organizacja widowisk – kierunek o profilu praktycznym:

  Znaczna część zajęć na tym kierunku ma charakter warsztatowy i zorientowana jest na wykształcenie u studenta umiejętności planowania, organizowania i tworzenia widowisk, a także umiejętności stosowania różnych metod i technik kierowania projektami oraz animowania wydarzeń społeczno-kulturalnych. Program studiów uwzględnia także wykształcenie u studentów kompetencji miękkich, takich jak: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem i umiejętność podejmowania decyzji.

  Praktyki zawodowe służą realizacji tych celów, umożliwiają poznanie przez studentów organizacji pracy w teatrze oraz w innych instytucjach kultury, a także zastosowanie praktyczne wiedzy teatrologicznej i kulturoznawczej zdobywanej w trakcie studiów.

  • Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020 oraz 2020/2021 obowiązuje 360 godzin praktyk.
  • Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2021/2022 obowiązuje 720 godzin praktyk.

EFEKTY KSZTAŁCENIA znajdują się w sylabusach praktyk, dostępnych w USOS.

OBOWIĄZKI STUDENTA przebywającego na praktyce – zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem instytucji, przepisami BHP, ustawą o ochronie danych osobowych, przestrzeganie obowiązującego regulaminu pracy, wykonywanie zadań wynikających z programu praktyk.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA praktyk w instytucji, w której odbywana jest praktyka – wprowadzenie studenta w organizację instytucji i zapoznanie ze sposobem jej funkcjonowania, wyznaczanie zadań wynikających z programu praktyk i weryfikacja ich realizacji.

POTRZEBNE DOKUMENTY
W pierwszej kolejności należy udać się do sekretariatu IKW (pok. 3.13), aby odebrać:

 • skierowanie na praktyki;
 • formularz porozumienia (w dwóch egz.);

Następnie należy udać się do dziekanatu (pok. 3.39, p. Renata Chyła) aby odebrać dziennik praktyk.


REALIZACJA PRAKTYK

Należy skontaktować się z miejscem praktyk ustalając termin i warunki praktyki. Następnie należy podpisać z organizatorem praktyk porozumienie o prowadzeniu praktyk oraz skierowanie na praktyki – górna część druku zostaje przekazana organizatorowi praktyki.

Podczas realizacji praktyki zawodowej student/ka wypełnia dziennik praktyk.

Wypełnione dokumenty: dziennik praktyk, dolną część druku skierowanie na studenckie praktyki zawodowe oraz porozumienie o prowadzeniu praktyk przekazuję opiekunowi praktyk w terminie do końca V semestru.

Warunki ZALICZENIA PRAKTYKI przez studenta:

 • poświadczone przez instytucję wpisy do dzienniczka praktyk;
 • sprawozdanie studenta z odbytej praktyki kierunkowej w dzienniczku praktyk (szczegółowy opis wykonywanych zadań każdego dnia);
 • opinia i ocena wpisane do dzienniczka praktyk przez pracodawcę;
 • poświadczone przez instytucję skierowanie na praktyki;
 • poświadczone przez instytucję porozumienie.

ZALICZENIE PRAKTYK wymaga wystawienia oceny przez opiekuna praktyk. Ocena jest ustalana na podstawie opinii i oceny wpisanych do dzienniczka praktyk przez pracodawcę oraz rozmowy studenta z opiekunem, a także na podstawie sposobu przygotowania przez studenta kompletu dokumentów z praktyk. W celu zaliczenia praktyki należy przynieść dzienniczek praktyk (z wpisaną przez pracodawcę opinią i oceną numeryczną) oraz jego kserokopię, a także poświadczone przez instytucję: skierowanie na praktyki i porozumienie.

TERMIN SKŁADANIA DZIENNIKÓW PRAKTYK do opiekuna kierunkowego po odbyciu praktyki przez studenta – do końca V semestru na studiach I stopnia.

Dodatkowe informacje kierunkowe:

 • Karta oceny praktyk dla kierunku Nowe Media i kultura cyfrowa (z uzupełnionymi efektami kształcenia) jest dostępna: TUTAJ
 • Dokumenty dla Produkcji teatralnej są dostępne od marca 2023r. w zespole praktyki zawodowe (teams) w folferach odpowiednio dla każdego roku. Wszystkie osoby z kierunku posiadają kod dostępu przesłany mailowo przed 06.03.2023r., kiedy odbyło się spotkanie dot. nowego Zarządzenia nr 29 Dziekana Wydziału Filologicznego.