• INSTYTUT
 • FUTURYZM. PRZYSZŁOŚĆ STO LAT PÓŹNIEJ. FUTURE/ISM. A CENTURY LATER

Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Sztuki w Łodzi zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową Futuryzm. Przyszłość sto lat później.

 

Program obrad

20 maja, g. 10-14

 • Dr Lorenzo Santoro, University of Warwick
 • Filippo Tommaso Marinetti and the  seizure of power of Fascism: art, war and politics in the turmoil of mass context / Filippo Tommaso Marinetti i zawłaszczenie mocy faszyzmu: sztuka, wojna i polityka w kontekście rewolucji mas
 • Dr Piotr Podemski, Uniwersytet Warszawski
 • Futuryzm, faszyzm, młodzież – futurystyczne inspiracje faszystowskiej antropologii / Futurism, fascism, youth – futuristic inspirations of fascist anthropology
 • Mgr Przemysław Strożek, Instytut Sztuki PAN
 • Futuryzm pod słońcem Afryki. Dramat Tamburo di fuoco (1922) Filippa Tommasa Marinettiego a faszystowska kolonizacja Etiopii (1935-36) / Futurism under the sun of Africa. Drama ‘Tamburo di fuoco’ (1922) by Filippo Tommaso Marinetti and the fascist colonization of Ethiopia (1935-1936)
 • Dr Dorota Wojda, Uniwersytet Jagielloński     
 • Futuryzm – performans – ekokrytyka / Futurism – performance – ecocriticism
 • Dr Andrzej Juszczyk, Uniwersytet Jagielloński
 • Fut’s not dead – kultura „punk” jako spadkobierczyni futuryzmu (estetyka – ideologia – obyczaj) / Fut’s not dead – punk culture as a successor of futurism (esthetics – ideology – manners)

20 maja, g. 15-19

 • Dr Emilio Quintana, Instituto Cervantes, Stockholm
 • Sheeps ans trains. Futurism and Modernization in the Spanish Poetry (1909-1940) /Owce i pociągi. Futuryzm i modernizacja w poezji hiszpańskiej (1909-1940)
 • Dr Emiliano Ranocchi, Università degli Studi di Udine
 • Dialektyka nowoczesności w futuryzmie włoskim i w polskim / Dialectics of modernity in Italian and Polish Futurism
 • Dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Uniwersytet Wrocławski
 • Serbski zenityzm – czeski poetyzm: konwergencja czy… homologia? / Serbian Zenithism – Czech Poetism. Convergence or homology?
 • Dr Beata Śniecikowska, Instytut Badań Literackich PAN
 • Polish Futurism – an episode or significant chapter in the history of literature? / Polski futuryzm – epizod czy znaczący rozdział historii literatury?
 • Mgr Karolina Sidowska, Uniwersytet Łódzki
 • Futuryzm a ekspresjonizm. Postulaty Marinettiego w praktyce twórczej ekspresjonistów niemieckich / Futurism and Expressionism. Postulates of Marinetti in creation of German expressionists

21 maja, g. 15-19

 • Prof. Danuta Ulicka, Uniwersytet Warszawski
 • Jak jest zrobiony termin „zrobiony”? Na marginesie malarstwa analitycznego Pawła Fiłonowa / How it is made the term ‘made’. On analytical paintings of Pavel Filonov
 • Dr Agnieszka Smaga, Uniwersytet Warszawski
 • Interaktywny model percepcji odbiorczej w poezji formistycznej oraz hipertekście leksyjnym / Interactive model of perception in the reception of Formist poetry and hypertext
 • Mgr Justyna Koszarska, Uniwersytet Warszawski
 • Dwa rozczarowania polskiego futuryzmu / Two disappointments of Polish Futurism
 • Dr Leszek Karczewski, Uniwersytet Łódzki
 • Słowo na wolności. O poezji konkretnej / Word in liberty. On concrete poetry
 • Dr Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer, Uniwersytet Jagielloński
 • Liberatura czyli książka na wolności?/ Liberature or books in freedom

22 maja, g. 10-14

 • Tadeusz Barucki, Stowarzyszenie Architektów Polskich
 • Antonio Sant’  Elia i jego manifest architektury futurystycznej / Antonio Sant’ Elia and his manifesto of Futuristic architecture
 • Dr Dominika Buchowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Futurism and Vorticism: Bruno Jasieński, Wyndham Lewis and their manifestos / Futuryzm i wortycyzm: Bruno Jasieńki, Wyndham Lewis i ich  manifesty
 • Dr Izabela Curyllo-Klag, Uniwersytet Jagielloński
 • An insider’s critique: Wyndham Lewis’s problem with futurism / Krytyka od środka: Wyndhama Lewisa problem z futuryzmem

Obrady odbywają się w ms2 – Muzeum Sztuki, ul. Ogrodowa 19.
Wszystkie wystąpienia są tłumaczone symultanicznie na polski i angielski

Gdzie jest miejsce futuryzmu wiek po wystąpieniu Filippo Tommaso Marinettiego 20 lutego 1909 r. na łamach paryskiego dziennika Le Figaro? W annałach prądów literackich i kulturowych, gdzie trafił wyłącznie dzięki ekspansywnej energii protagonistów, którymi w zgodzie z futurystyczną postawą wobec przeszłości należałoby pogardzać? W marmurowym kanonie zdobyczy XX wieku, z którym sami futuryści zerwaliby w antysnobistycznym buncie? Czy też raczej wśród najsilniej oddziałujących ruchów nie tylko w dziejach dwudziestowiecznych awangard, wciąż inspirujących teoretyków i praktyków? Czy progresywne praktyki artystyczne i technologiczne: poezja i muzyka konkretna, sztuka multimediów, technologie teleinformatyczne, nie są schedą futuryzmu? Jak sto lat później patrzeć na futurystyczną ideologię z jej pogardą wobec kobiet i pochwałą wojny jako higieny świata? Jak widzieć futuryzm z perspektywy o wiek późniejszej „dzisiejszości”?

Rozważania mogą objąć następujące, proponowane – lecz nie ograniczające – obszary tematyczne:

Awangarda awangard: futuryzm jako paradygmat XX-wiecznej awangardy

Wyrafinowani barbarzyńcy: witalizm, seksualizm, militaryzm futuryzmu

Powinowaci futuryzmu: między dada a faszyzmem

Ryczący samochód piękniejszy od Nike z Samotraki: estetyka futuryzmu

Salto mortale, policzek i pięść: futurystyczny marketing od credo do skandalu

Futurystyczny fetyszyzm: szybkość, dzisiejszość i bunt

Credo, protest i bomba: patos i frazes futurystycznej retoryki

Futurystyczne manie: ulotki, plakaty, manifesty

Paradoksalny programizm: programizmom śmierć

Maksymom Gorkim brakuje tylko willi nad rzeką: futurystyczny nienawiść do przeszłości

Marinetti jest nam obcy: postulat permanentnej rewolucji

Futuryzm w sztuce: architektura, film, malarstwo, muzyka, rzeźba, teatr…

Z trzech liter las: futuryzm a literatura: słowa na wolności, neologizm i onomatopeja, interpunkcja i typografia

Futuryzm a kultury narodowe

Estetyczne, społeczne, ideologiczne dziedzictwo futuryzmu

 

Komitet organizacyjny:

prof. Grzegorz Gazda, dyrektor Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego

dr Marja Härmänmaa, University of Helsinki oraz Clare Hall, Cambridge

prof. Jarosław Płuciennik, Uniwersytet Łódzki

Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi

 

Szczegółowych informacji udziela sekretarz konferencji, dr Leszek Karczewski (leszek.karczewski@gazeta.pl)