• INSTYTUT
  • OPRACOWANIE KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO DLA PRZEMYSŁÓW ANIMACJI FILMOWEJ I EFEKTÓW SPECJALNYCH NA LATA 2023-2030

Logotyp

Nasz projekt z dofinansowaniem w ramach Funduszy EOG.

Tworzymy Krajową Strategią Rozwoju Szkolnictwa dla Przemysłów Animacji Filmowej i Efektów Specjalnych

Doskonale wiemy, jak duży potencjał tkwi w sektorze animacji. Na przeszkodzie jego rozwoju stoi często brak praktycznych umiejętności zawodowych i biznesowych, istotnych z punktu widzenia  przedsiębiorców tej branży. Dlatego w ramach Programu Edukacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 (II nabór, komponent III) prowadzimy prace nad Krajową Strategią Rozwoju Szkolnictwa dla Przemysłów Animacji Filmowej i Efektów Specjalnych, której inicjatorem jest łódzki MOMAKIN. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Będzie to pierwszy tego typu dokument w Polsce, dzięki któremu przeprowadzona zostanie obiektywna, wszechstronna i dogłębna ocena faktycznego stanu kształcenia zawodowego w branżach animacji filmowej i efektów specjalnych.

Głównym celem jest rozwój i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pracowników w branżach animacji filmowej i efektów specjalnych w Polsce, przez podniesienie jakości i stopnia dopasowania kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb branży. Określone zostaną uwarunkowania rozwojowe w zakresie kształcenia, wizji oraz cele strategiczne i operacyjne, a przede wszystkim wskazane zostaną kierunki i wytyczne dla działań gwarantujących rozwój zawodowy pracowników z tej branży (obecnych i przyszłych) w taki sposób, aby ich umiejętności zawodowe stanowiły odpowiedź na realne i aktualne potrzeby rynku pracy. Strategia ma również wskazać korzyści kształcenia dualnego, w tym czynny udział pracodawców, czyli studiów animacji w kształceniu zawodowym oraz ich roli w budowaniu i rozwoju potencjału ludzkiego.

Inicjatorem projektu jest MOMAKIN, partnerami są Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny oraz Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych, a także Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji (SPPA) i Trollfilm AS.

Pełny tekst opracowanej przez nasz zespół Strategii można znaleźć tutaj: https://www.animastrateg.com/baza-wiedzy

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o możliwościach finansowania zajrzyj na: eeagrants.org

Projekt „Opracowanie Krajowej Strategii rozwoju szkolnictwa dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023 – 2030”  korzysta z dofinansowania o wartości 85 928,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.


 Our project with funding from the EEA Funds.
We are creating a National Strategy for the Development of Education for the Film Animation and Special Effects Industries

 

We know very well how big the potential lies in this sector. Its development is often hindered by the lack of practical professional and business skills, important from the point of view of entrepreneurs in this industry. Therefore, as part of the Education Programme of the European Economic Area Financial Mechanism for 2014-2021 (2nd call, component III), we are working on the National Strategy for the Development of Industry Education for the Film Animation and Special Effects Industries, which was initited by MOMAKIN. The program operator is the Foundation for the Development of the Education System.

It will be the first document of this type in Poland, thanks to which an objective, comprehensive and in-depth assessment of the actual state of vocational education in the film animation and special effects industries will be carried out.

The main goal is to develop and expand the knowledge and practical skills of employees in the film animation and special effects industries in Poland, by improving the quality and degree of adjustment of vocational education to the current needs of the industry. Development conditions in terms of education, vision, as well as strategic and operational goals will be determined, and above all, directions and guidelines for activities ensuring the professional development of employees in this industry (current and future) will be indicated in such a way that their professional skills respond to real and current labor market needs. The strategy is also to indicate the benefits of dual education, including the active participation of employers, i.e. animation studies in vocational education and their role in building and developing human potential.

The initiator of the project is MOMAKIN. The partners of the project are the University of Lodz - Faculty of Philology and the Department of Film and Audiovisual Media, as well as the Association of Polish Animation Producers (SPPA) and Trollfilm AS.

The complete document of the Strategy developed by our team can be found here:https://www.animastrateg.com/baza-wiedzy

If you would like to know more about funding opportunities look at: eeagrants.org

 

“The The development of  a National Strategy for the Development of Education for the Film Animation and Special Effects Industries for 2023 - 2030" benefits from a grant of €85,928.00 and is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and Norway Grants”.

Logotyp uczestnicy projektu