• INSTYTUT
 • ETOS ŻYCIA – ETOS SZTUKI. WOKÓŁ LEGENDY O ŚW. GENEZJUSZU – AKTORZE

Katedra Dramatu i Teatru Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego planuje zorganizowanie w dniach 22 – 24 października 2009 r. trzeciej konferencji z cyklu Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze.


Konferencja ma stanowić kontynuację oraz pogłębienie wątków poruszonych podczas dwóch poprzednich spotkań (kwiecień 2002 r. i październik 2005 r.), które były poświęcone pamięci Profesora Sławomira Świontka. Materiały z pierwszej konferencji ukazały się pod red. I. Lewkowicz i M. Leyko w 2005 roku, zaś drugi tom pod red. M. Leyko i K. Wielechowskiej jest przygotowywany do druku i mamy nadzieję, że ukaże się jesienią tego roku.

Zamierzeniem organizatorów jest konsekwentne rozwijanie konceptu badawczego Profesora Świontka, którego szczególnie interesował problem relacji pomiędzy fikcją sztuki a rzeczywistością życia. Punktem wyjścia dla tej problematyki uczynił Profesor starochrześcijańską legendę o św. Genezjuszu, nawróconym podczas przedstawienia teatralnego aktorze-męczenniku i wyznawcy, zaś konceptualizacje dramatyczne tej legendy zidentyfikował w twórczości autorów różnych epok, kręgów kulturowych i narodowości, m.in. Lopego de Vega, J. de Rotrou i L. Staffa. Organizatorzy pragną, aby wyrażona w legendzie o św. Genezjuszu idea przemiany (metanoia) życia przez sztukę rozpatrywana była w perspektywie dramatologiczno-teatrologicznej i estetycznej, także jako zagadnienie ontologiczne i epistemologiczne oraz problem antropologiczny, teologiczny i etyczny.

Uczestnikom konferencji proponujemy do rozważenia następujący krąg zagadnień:

 • relacja między fikcją sztuki (teatru) a rzeczywistością życia;
 • topos theatrum mundi i jego (re)interpretacje;
 • znaki transcendencji w sztuce i sposoby ich wyrażania;
 • teatr jako „świętych obcowanie” (dyskursywność kategorii ecclesii i koinonii);
 • teologia ofiary w teatrze;
 • rytuały inicjacyjne w teatrze w różnych kulturach;
 • „Droga do Damaszku” w dramacie i teatrze (grzech i upadek – odkupienie – oświecenie /illuminatio/ – nawrócenie);
 • motyw świętości moralnej (sanctum) w dramaturgii;
 • aktor-męczennik i wyznawca jako „naśladowca Chrystusa” (Christomimetes);
 • aktor i odbiorca: problem „oczyszczenia” przez sztukę (dialog kategorii katharsis i sumienia);
 • przemiana przeżycia estetycznego w akt moralny i świadectwo duchowe.

Propozycje tematów (wraz z krótkim streszczeniem) prosimy nadsyłać w terminie do 15 czerwca 2009 roku; w przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia ich przyjęcia. Konferencja odbędzie się w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rogowskiej 26; będzie to także miejsce zakwaterowania uczestników konferencji (zapewniamy rezerwację noclegów: pokój 1-osobowy ok. 80 –110 zł; miejsce w pokoju 2-osobowym ok. 70 zł – płatne w hotelu). W opłatę konferencyjną wynoszącą 300 zł wliczone są natomiast koszty wyżywienia oraz koszty publikacji tomu pokonferencyjnego.

Korespondencję prosimy kierować do sekretarza naukowego konferencji, mgr Katarzyny Wielechowskiej, na adres:
Katedra Dramatu i Teatru
Instytut Teorii Literatury, Teatru
i Sztuk Audiowizualnych UŁ
ul Franciszkańska 1/5
91-431 Łódź
lub e-mail: char12@poczta.onet.pl

Z wyrazami szacunku

Kierownik naukowy konferencji: prof. nadzw. UŁ dr hab. Małgorzata Leyko
Sekretarz konferencji: mgr Katarzyna Wielechowska