• INSTYTUT
  • „HISTORIA KINA EUROPY ŚRODKOWEJ W PERSPEKTYWIE INTERKULTUROWEJ”

Zakład Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej Historia kina Europy Środkowej w perspektywie interkulturowej. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 5–7 listopada 2013 r. w Instytucie Kultury Współczesnej (Pałac Biedermanna).

Do niedawna w badaniach nad kinem Europy Środkowej dominowała bądź perspektywa narodowa, bądź koncentrująca się na relacjach z krajami zachodnimi. Nowy impuls pojawił się współcześnie, jako odpowiedź na zmiany dokonujące się na obszarze produkcji i nowe strategie dystrybucji filmowej. Nie bez znaczenia są też nowe propozycje metodologiczne, które na gruncie historiografii kina zmuszają do ponownego przyjrzenia się opisanym dotąd zjawiskom.

Istotną rolę odgrywają tu tzw. „powrót do archiwów" i „nowa historia kina", stanowiące wyzwanie rzucone spójnym narracjom kanonicznym, które od wielu lat reprodukowane są w pracach z zakresu historii filmu.

Celem konferencji będzie refleksja nad tymi zjawiskami z historii kinematografii, które domagają się odmiennych kontekstualizacji, wykraczających poza paradygmat narodowy w badaniu historii kina, a więc m.in. koprodukcjami, kinem emigrantów, kinem diaspory, filmami powstającymi w państwach bloku wschodniego, pod wyraźnym wpływem ponadnarodowej polityki kulturalnej okresu „zimnej wojny", wreszcie problematyką dystrybucji i recepcji filmów zagranicznych.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje kinematografie Europy Środkowej (Polska, Litwa, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Niemcy, Austria) do roku 1989.

Przykładowe szczegółowe obszary tematyczne konferencji:

  • Obieg i recepcja filmów środkowoeuropejskich w Europie Zachodniej;
  • Miejsce kinematografii środkowoeuropejskiej na tle procesów polityczno-kulturowych zachodzących w Europie;
  • Polityka krajów Europy Środkowej w odniesieniu do kinematografii zagranicznych;
  • Oblicza koprodukcji; zagranicznych;
  • Oblicza koprodukcji;
  • Usytuowanie filmów środkowoeuropejskich w kontekście ewolucji sfery medialnej;
  • Nowe wyzwania metodologiczne wynikające z transnarodowych i interkulturowych aspektów kinematografii Środkowej Europy.

Konferencja w języku angielskim i polskim.

Udział w konferencji jest bezpłatny (orientacyjna cena jednego noclegu w Centrum Konferencyjnym UŁ – ok. 120 złotych/doba). Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z abstraktem przyjmowane są do końca czerwca 2013 r. Program konferencji zostanie ustalony do końca września 2013 r. Planowane jest wydane najlepszych referatów w formie recenzowanej publikacji.

Zgłoszenia referatów i wszelkie pytania prosimy nadsyłać na adres:

kino.interkulturowe@gmail.com

Program konferencji