REJESTRACJA NA ZAJĘCIA DO WYBORU / FAKULTATYWNE DLA KIERUNKÓW I I II STOPNIA IKW SEMESTR LETNI 2022-23

STUDIA I STOPNIA - wybór wg siatek kierunków:

 • Filmoznawstwo (III rok),

 • Kultroznawstwo (I, II, III rok),

 • Nowe media i kultura cyfrowa (III rok),

 • Produkcja teatralna i organiazacja widowisk (I, II, III rok),

 • Twórcze pisanie (I, II, III rok)

Na zajęcia fakultatywne należy dokonywać rejestracji przez system USOS.

Termin: 14.02.2023 od godz. 19:00 do 19.02.2023 do godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-IKW-L-22/23-B-LI

Limit – jeśli nie zaznaczono inaczej nieprzekraczalny limit liczebności grupy wynosi 30 osób

Student/ka może wybrać jako zajęcia fakultatywne dowolne przedmioty spośród poniższych propozycji Instytutu Kultury Współczesnej:

 1. Kulturowe konteksty kuchni i kulinariów – dr Ł. Biskupski
 2. Miejska kultura przyjemności 1870-1933 – dr M. Wąsik-Linder
 3. Polskie tradycje badań nad kulturą – prof. T. Majewski
 4. Dźwięki miasta – audiopejzaże współczesności – dr J. Andres-Morawska
 5. Produkcja i programowanie tańca współczesnego – mgr S. Nieśpiałowska-Owczarek
 6. Muminki jako fenomen kulturowy – filozofia, opowieść multimedialna, podwójny adresat – prof. J. Płuciennik, prof. P. Suvilehto (Finlandia); limit 5, zajęcia z programu UNIC, język wykładowy: angielski
 7. Polskie strachy i lęki – literatura, historia i okolice – dr J. Podolska
 8. Standardy scenariopisarstwa – dramaturgia i format (nie dla I roku twórczego pisania) – dr. L. Karczewski
 9. Fotografia i literatura – prof. M. Gołąb
 10. Audience Development for Theatre Manegament – dr D. Nielsen/ zaj. łączone z Erasmusem, limit 15; język wykładowy: angielski
 11. Rynek sztuki – dr D. Leśnikowski
 12. Fuga – japońska tradycja życia estetycznego – mgr K. Wielechowska
 13. Filmy dla graczy – od adaptacji gier do kina przesiąkniętego growości – dr K. Jędrasiak
 14. Interaktywna groza. Klasyczny i postklasyczny horror w grach wideo – dr D. Staszenko-Chojnacka
 15. Nowe media w sztukach performatywnych – dr M. Wąsik-Linder/ zajęcia łączone z specj. NM, limit 25 miejsc
 16. Remake i sequel w kulturze filmowej – mgr Sz. Szul/ zaj. łączone ze specj. F.– limit 20 miejsc
 17. Archiwistyka i muzealnictwo w kulturze filmowej – dr E. Ciszewska/ zaj. łączone ze specj. F – limit 20 miejsc
 18. Warsztat telewizji i wideo internetowego – mgr G. Habryn/ zaj. łączone ze specj. F – limit 5 miejsc

 

STUDIA II STOPNIA


KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA I rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu.

Termin: 01.02. 2023 od godz. 19.00 do 05.02.2023 do godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-DUKSW-L-22/23-M1

Limit: 10 osób


Propozycje zajęć dla kierunku Kultura i sztuka współczesna:

Moduł 4. Praktykowanie teorii (należy zapisać się na 2 przedmioty)

Perspektywy badań nad sztukami wizualnymi – prof. A. Rejniak-Majewska

Zaangażowanie, kontrkultura, ekokrytyka – od teorii do praktyki – dr P. Owczarek

Narracje współczesności – prof. B. Śniecikowska

Antropologia widowisk – mgr K. Wielechowska

 

Moduł 5. Kultury aktywizmu (należy zapisać się na 2 przedmioty)

Sztuka demokratyczna – prof. K. Prykowska-Michalak; dr D. Nielsen

Literatura protestu w kulturze popularnej – prof. J. Płuciennik

Współczesne ruchy społeczne – dr K. Dzwonkowska-Godula

Aktywizm artystyczny – dr P. Olkusz, dr T. Załuski

 

Moduł 6. Kuratorstwo i promocja sztuki (należy zapisać się na 2 przedmioty)

Muzeum sztuki – teorie i praktyki – mgr N. Słaboń

Praktyki i projekty kuratorskie – dr J. Michalik-Tomala

Promocja literatury i rynek wydawniczy – dr I. Adamczewska-Baranowska

Projektowanie wystaw – mgr A. Pindera (MS2)


MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA I rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu.

Termin: 01.02. 2023 od godz. 19.00 do 05.02.2023 do godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-DUMAKC-L-22/23-M1

Limit: 25 osób


Propozycje zajęć dla kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa:

Moduł 4. Estetyki/ autorzy/ gatunki (należy zapisać się na 2 przedmioty)

„Eric Rohmer – Balzak kina” – prof. T. Kłys

Konteksty filmu brytyjskiego – prof. A. Piskorz

Rodzaje sztuki nowych mediów – prof. R. Kluszczyński

Estetyka cyberkultury – dr M. M. Chojnacki

 

Moduł 5. Kreacja/ produkcja (należy zapisać się na 2 przedmioty)

Finansowanie produkcji filmowej w Polsce – mgr M. Krymarys

Studio filmowe im. K. Irzykowskiego – kultura produkcji i polityka programowa – mgr E. Sowiński

Cyfrowy przemysł kreatywny – dr M. M. Chojnacki

Praktyki designu – prof. M. Składanek

 

Moduł 6. Narracje audiowizualne (należy zapisać się na 2 przedmioty)

Dominanty diegetyczne a modele narracji filmu – prof. T. Kłys

Strategie analizy tekstów audiowizualnych – prof. M. Jakubowska

Narracja przez otoczenie – dr K. Prajzner

Narracje interaktywne – dr M. Górska-Olesińska

 

Studenci I roku studiów magisterskich (KiSW, MAiKC), którzy chcą z wyprzedzeniem zrealizować wybrane zajęcie kursowe jako fakultatywne (z IV semestru), proszeni są o mailowe zgłoszenia do prowadzących, jednak dopiero po zamknięciu rejestracji przez USOS na zajęcia obligatoryjne (modułowe). Po przyjęciu do grupy student ma obowiązek się upewnić się, że został dopisany do listy w USOS na zgłoszonych przez siebie zasadach (fakultet).


Kultura i sztuka współczesna II rok

Media audiowizualne i kultura cyfrowa II rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji wyłącznie przez system USOS.

Termin: 13.02.2023 od 19:00 – 17.02.2023 do 23:59

Kod rejestracji: 01-IKW-L-22/23-B-M2                  

Limit: 30 osób

Studenci II roku studiów magisterskich (jw.) wybierają zajęcia fakultatywne (w siatkach oznaczone jako do wyboru) z oferty swojego kierunku lub drugiego kierunku magisterskiego. W przebiegu studiów należy zrealizować łącznie 3 kursy fakultatywne, wskazane w programie studiów. Proszę pamiętać o kursach do wyboru realizowanych awansem, by nie przekroczyć potrzebnej do zamknięcia studiów liczby punktów ECTS.

Zapisy na zajęcia odbywają się w podanym wyżej terminie, po zamknięciu rejestracji na zajęcia modułowe dla I roku. Udostępnione zostaną Państwu kursy, na których pozostaną jeszcze wolne miejsca, zatem nie będzie to raczej pełna oferta przedmiotów.  

Ważne: studenci II roku mają obowiązek zrealizować zajęcia ogólnouczelnianie (KiSW za 3 pkt., MAiKC za 4 pkt.) Proszę wybierać kursy z oferty ogólnouczelnianej lub z oferty Instytutu (dopuszczalna jest 5 punktowa nadwyżka punktów w przebiegu całych studiów), ale liczyć ten kurs odrębnie. Nie można zgłaszać tych samych zajęć podwójnie, tj. jednego zrealizowanego kursu policzyć sobie dwa razy.

 


INFORMACJE DODATKOWE

Rejestracje odbywają się przez system USOS. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z p. Dorotą Prasalską: dorota.prasalska@uni.lodz.pl.

Sylabusy zajęć do wyboru (modułowych i fakultatywnych) znajdują się na stronie ikw.uni.lodz.pl w zakładce Dla Studentów/Opis zajęć do wyboru.

Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym stopniem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I poziomu studiów studentom studiów magisterskich (II stopień) i odwrotnie.

Przed zapisem prosimy o uważne sprawdzenie, czy wybrane zajęcia nie pokrywają się w planie z zajęciami obowiązkowymi

Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę przygotowuje prowadzący. Jeśli pojawiają się na niej zmiany w stosunku do stanu po rejestracji, skorygowaną listę należy przesłać p. D. Prasalskiej z dziekanatu nie później niż do dnia 3 marca.

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu bez uzgodnienia tego z prowadzącym zajęcia wpisuje się w USOSie formułę „n/zal”. Student nie otrzymuje wówczas zaliczenia semestru; musi wystąpić o zaliczenie warunkowe i jeśli otrzyma zgodę może zaliczyć brakujący przedmiot w kolejnym semestrze. Zaliczenie warunkowe wiąże się z opłatą.

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

 1. otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,
 2. dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,
 3. zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną wybranym zajęciom fakultatywnym (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

 

 

INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW NA ZAJĘCIA DO WYBORU DLA KIERUNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUT KULTURY WSPÓŁCZESNEJ W SEM. ZIMOWYM 2022/23

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH – studia I stopnia wg siatek kierunków: filmoznawstwo (III rok), kulturoznawstwo (II i III rok), nowe media i kultura cyfrowa (III rok), produkcja teatralna i organizacja widowisk (II i III rok), twórcze pisanie (II i III rok)

Rejestracja przez system USOS.

Termin: 26.09.2022 od godz. 19:00 do 02.10.2022 do godz. 23:59.

Kod rejestracji: 01-IKW-Z-22/23-B-LI

Jeśli nie zaznaczono inaczej, student/ka może wybrać jako zajęcia fakultatywne dowolne przedmioty spośród poniższych propozycji IKW:

Jeśli nie zaznaczono inaczej, maksymalna i nieprzekraczalna ilość osób w grupie to 30 osób.

 

 1. Język, wiedza, doświadczenie. Teoria i praktyka eseju – dr P. Owczarek
 2. Polska – Japonia. Poezja i sztuki wizualne w perspektywie transkulturowej – prof. B. Śniecikowska
 3. „A co by było gdyby naprawdę otworzyć oczy?” Warsztaty herstoryczne z elementami twórczego pisania – M. Zdanowska (Dom Literatury)
 4. Poszerzone przestrzenie słowa. Technologia rzeczywistości rozszerzonej w pracy literata (warsztaty we współpracy z PJATK) – tylko dla studentów twórczego pisania, limit 10 osób – dr A. Przybyszewska
 5. Status zwierząt pozaludzkich w kulturze, prawie i filozofii – mgr P. Chuszcz
 6. Konstruowanie obrazu fotograficznego – mgr A. Wawrzoła
 7. Między sztukami wizualnymi, performansem i tańcem – dr K. Słoboda
 8. Dokument interaktywny – teorie i praktyki – dr M. Górska-Olesińska, dr P. Sołodki, prof. M. Składanek
 9. Od zwiastuna do solucji – paratekstualność gier wideo – dr M. Chojnacki
 10. Podstawy psychologii rozwojowej z elementami analizy transakcyjnej, zaj. łączone z III r. filmoznawstwa (spec. scenariopisarstwo) – limit 7 osób – mgr A. Kaczuba
 11. Ekranizacje literatury polskiej, zaj. łączone z III r. filmoznawstwa (spec. scenariopisarstwo) – limit 7 osób – prof. A. Izdebska
 12. Planowanie i realizacja wydarzeń filmowych, zaj. łączone z III r. filmoznawstwa (specj. krytyka i promocja) – limit 7 osób – mgr A. Michalska
 13. Etyka mediów, zaj. łączone z III r. filmoznawstwa (spec. telewizja i wideo) – limit 7 osób – dr J. Miksa
 14. Praktyki teatru alternatywnego – dr D. Leśnikowski
 15. Cultural Product in Theatre Management – dr D. S. Nielsen/ zajęcia łączone z Erasmusem
 16. Przekład list dialogowych – mgr M. Paśnik

 

Studenci kierunków I stopnia IKW w ramach zajęć fakultatywnych mogą wybrać zaproponowane wyżej zajęcia bądź dowolny 28-godzinny kurs prowadzony w Instytucie Kultury Współczesnej, jeśli można przyznać za niego 4 punkty ECTS i nie koliduje on w planie z zajęciami obligatoryjnymi. Wymagana jest wówczas zgoda prowadzącego taki kurs. Studenci kulturoznawstwa (po uzgodnieniu z prowadzącym proseminarium lub seminarium licencjackie), produkcji teatralnej i twórczego pisania wybierają wówczas z oferty innych kierunków. Studenci filmoznawstwa i nowych mediów mogą skorzystać z oferty pozostałych kierunków, a także dokonywać wyboru w ramach modułów specjalizacyjnych na kierunku macierzystym lub zajęć do wyboru A-G na filmoznawstwie.

W razie wątpliwości lub trudności z wyborem prosimy o kontakt z prof. Agnieszką Gawron, prof. Piotrem Sitarskim lub koordynatorami jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach (NM- prof. Marcin Składanek, TP – prof. Agnieszka Gawron, F – prof. Konrad Klejsa, K – dr Piotr Olkusz, PT – prof. Karolina Prykowska-Michalak).

 

Propozycje zajęć dla kierunku Kultura i sztuka współczesna

 I rok

Zapisy na zajęcia, ze względu na późny termin 2 rekrutacji nie odbywają się przez USOS. W terminie podanym poniżej zostanie Państwu udostępniony aktywny link, w którym każdy student/ka powinien/powinna imiennie zapisać się na zajęcia wybierając obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu.

Termin: 28.09.2022 od godz. 10.00 do 29.09.2022 do godz. 10.00

Forma zapisów: Rejestracja internetowa została zamknięta. Osoby, które nie zapisały się na zajęcia w terminie rejestracji, mogą to zrobić na spotkaniu organizacyjnym pierwszego roku: 30.09.2022 godz. 10:00, sala 2.20 lub mailowo, bezpośrednio u wykładowców prowadzących wybrany kurs. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z: agnieszka.gawron@uni.lodz.pl

Limit: 17 osób

 

Moduł 1 Nowoczesność, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Kulturowa historia sztuki XX i XXI wieku – prof. A. Rejniak-Majewska/ dr T. Załuski
 2. Literatura nowoczesności i ponowoczesności – prof. B. Śniecikowska
 3. Miasta nowoczesności – dr Ł. Biskupski/ dr P. Olkusz
 4. Performanse off-off Broadway – prof. M. Budzowska

Moduł 2 Pamięci/ tożsamości/ historie, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Literatura i kultury pamięci – prof. D. Szajnert
 2. Literatura, pamięć, historia – prof. N. Lemann
 3. Performatywne praktyki tożsamościowe – mgr K. Wielechowska
 4. Sztuki wizualne w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r. – dr T. Załuski

Moduł 3 Organizacja systemów kultury, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Idea instytucji  publicznej – dr P. Olkusz/ dr A. Różalska
 2. Organizacja wystaw – dr D. Leśnikowski
 3. Praktyczne aspekty działania instytucji publicznej – dr J. Podolska
 4. Systemy organizacji teatrów w Europie – prof. K. Prykowska-Michalak

 

II rok      

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu oraz 1 warsztat praktyczny z dwóch proponowanych:

Termin: 28.09.2022 od 19:00 – 02.10.2022 do 23:59

Kod rejestracji: 01-DUKSW-Z-22/23-M2

Limit: 30 osób

 

Moduł 7 Przemysły kultury, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Gastronomia jako przemysł produkcji kulturalnej – dr Ł. Biskupski
 2. Kreatywność i inne grzechy. Praca w przemysłach kultury – dr K. Franczak
 3. Literatura popularna – prof. A. Izdebska
 4. Społeczno-kulturowe konteksty telewizji – dr A. Różalska

Moduł 8 Współczesna kultura artystyczna, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Krytyka literacka – prof. B. Śniecikowska
 2. Literatura najnowsza w Polsce i na świecie – dr J. Dynkowska
 3. Performanse współczesności – dr J. Michalik-Tomala
 4. Sztuka globalna – dr T. Załuski

Moduł 9 Obserwatorium kultury, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Badania publiczności w instytucjach kultury – dr P. Olkusz
 2. Diagnozy, strategie i praktyki – krajowa i samorządowa polityka kulturalna w Polsce – dr P. Owczarek
 3. Kultura współczesna – słowa kluczedr K. Franczak
 4. Od badania do rozwoju publiczności: metoda Theatre Talksdr D. S. Nielsen

 

Warsztat praktyczny, ck 28 g. (wybieramy 1 propozycję)

Termin: 28.09.2022 od godziny 19:00 do 02.10.2022 do 23:59

Kod rejestracji: 01-DUKSW-Z-22/23-WR

Limit: do 30 osób

 1. Laboratorium reportażu – dr I. Adamczewska-Baranowska
 2. Warsztat rzecznika prasowego – dr M. Wąsik-Linder

 

 

Propozycje zajęć dla kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa

 I rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu.

Termin: 28.09 2022 od godz. 19.00 do 02.10.2022 do godz. 23.59

Kod rejestracji:  01-DUMAKC-Z-22/23-M1

Limit:  30 osób

 

Moduł 1 Strategie badań mediów, ck 56g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. Badania mediów społecznych – dr P. Sołodki
 2. Badanie gier komputerowych – dr M. Chojnacki
 3. Wywiady i historie mówione w badaniach filmoznawczych – prof. K. Klejsa
 4. Źródła w badaniach nad historią polskiej kultury filmowej – mgr E. Sowiński

Moduł 2 Technologie doświadczenia / teorie mediów, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Domowe praktyki ekranowe – prof. P. Sitarski
 2. Doświadczenie użytkownika – dr M. Chojnacki
 3. How it’s made? Strategie kreowania obrazu w kinie, telewizji i innych mediach audiowizualnych – mgr G. Habryn
 4. Teorie nowych mediów – dr M. Górska-Olesińska, dr K. Jędrasiak

Moduł 3 Analiza / krytyka, ck 56 g. (wybieramy 2 propozycje)

 1. 1. Analiza i krytyka okulocentryzmu w filmie – prof. M. Jakubowska
 2. Festiwale filmowe – dr E. Ciszewska
 3. Strategie transmedialne – dr K. Prajzner
 4. Sztuki mediów jako praktyki badawcze – prof. R. Kluszczyński

 

II rok

Na zajęcia należy dokonywać rejestracji przez USOS. Każdy student wybiera obowiązkowo 2 przedmioty spośród 4 proponowanych w ramach każdego modułu.

Termin: 28.09. 2022 od godz. 19.00 do 02.10.2022 do godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-DUMAKC-Z-22/23-M2

Limit: 13 osób

 

Moduł 7 Historia / archiwum, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Historia/ przeszłość we współczesnym filmie fabularnym – prof. N. Korczarowska-Różycka
 2. Historia sztuki nowych mediów – prof. M. Ożóg
 3. Strach zżerać ciało. Tożsamość narodowa i seksualna w filmach Rainera Wernera Fassbindera – prof. T. Kłys
 4. Retrogaming – konteksty, teorie i praktyki – dr K. Jędrasiak

Moduł 8 Polityki mediów, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Feministyczny aktywizm medialny – dr D. Rode
 2. Konteksty polityczne kinematografii PRL w latach 1957-1989 – mgr J. Grzechowiak
 3. Polityki publiczne wobec filmu – wybrane aspekty – mgr I. Tsibets
 4. Społeczeństwo obywatelskie w dobie nowych mediów – prof. M. Ożóg

Moduł 9 Dystrybucja / obiegi medialne, ck 56 g.  (wybieramy 2 propozycje)

 1. Antropologia nowych mediów – dr P. Sołodki
 2. Dystrybucja filmowa i telewizyjna w późnym PRL-u – mgr E. Sowiński
 3. Kulturowa historia DVD w Polsce – prof. P. Sitarski
 4. Uczestnictwo w kulturze gier komputerowych – dr D. Staszenko-Chojnacka

 

Studenci II roku kierunków magisterskich: Kultura i sztuka współczesna oraz Media audiowizualne i kultura cyfrowa, którzy chcieliby z wyprzedzeniem zrealizować konwersatorium do wyboru z oferty Instytutu (przypisane do IV semestru studiów, możliwe do realizacji awansem od II semestru), proszeni są o zapisywanie się bezpośrednio u wykładowców – mailowo lub osobiście w czasie pierwszych zajęć. Student/ka dokonuje wyboru z powyższej oferty dla obydwu kierunków magisterskich (z wyjątkiem Warsztatów  na KiSW – 3 pkt.). Wykładowcy przyjmują zapisy w dn. 4-10 października 2022 r., a więc po zakończeniu  rejestracji na zajęcia obligatoryjne, kiedy zamknięte zostaną podstawowe listy uczestników zajęć.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Rejestracje (z wyjątkiem I roku Kultury i sztuki współczesnej) odbywają się przez system USOS. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z p. Dorotą Prasalską: dorota.prasalska@uni.lodz.pl. W innych przypadkach pytania dotyczące zapisów na zajęcia prosimy kierować na adres: agnieszka.gawron@uni.lodz.pl lub piotr.sitarski@uni.lodz.pl

Sylabusy zajęć do wyboru (fakultatywnych dla I stopnia i modułowych dla II stopnia) znajdują się na stronie ikw.uni.lodz.pl w zakładce Dla Studentów/Opis zajęć do wyboru.

Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym poziomem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I stopnia studiów studentom studiów magisterskich (II stopień) i odwrotnie.

Przed zapisem prosimy o uważne sprawdzenie, czy wybrane zajęcia nie pokrywają się w planie z zajęciami obowiązkowymi

Po rejestracji na zajęcia (zarówno na I, jak i II poziomie studiów) niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę zatwierdza prowadzący. Jeśli pojawiają się na niej zmiany w stosunku do stanu po rejestracji, korektę należy przesłać p. D. Prasalskiej z dziekanatu nie później niż do dnia 17 października.

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu bez uzgodnienia tego z prowadzącym zajęcia wpisuje się w USOSie formułę „n/zal”. Student nie otrzymuje wówczas zaliczenia semestru; musi wystąpić o zaliczenie warunkowe i jeśli otrzyma zgodę może zaliczyć brakujący przedmiot w kolejnym semestrze. Zaliczenie warunkowe wiąże się z opłatą.

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

 1. otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,
 2. dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,
 3. zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną wybranym zajęciom fakultatywnym (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

­­


Informacje archiwalne


INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW NA ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DLA KIERUNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUT KULTURY WSPÓŁCZESNEJ W SEM. ZIMOWYM 2021/22 

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH – studia I stopnia wg siatek kierunków: filmoznawstwo (III rok), kulturoznawstwo (II i III rok), nowe media i kultura cyfrowa (III rok), produkcja teatralna i organizacja widowisk (II rok), produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych (III rok), twórcze pisanie (I, II i III rok)

Rejestracja przez system USOS.

Termin: 01.10.2021 od godz. 19:00 do 03.10.2021 do  godz. 23:59.

Kod rejestracji: 01-IKW-Z-21/22-B-LI

Jeśli nie zaznaczono inaczej, student/ka może wybrać jako zajęcia fakultatywne dowolne przedmioty spośród poniższych propozycji IKW:

Jeśli nie zaznaczono inaczej, maksymalna ilość osób w grupie to 29 osób.

Opisy zajęć znajdują się w odpowiedniej zakładce.

 

 1. Prof. M. Gołąb, Modele interpretacji tekstów kultury.
 2. Dr J. Dynkowska, Kulturowe reprezentacje doświadczenia przestrzeni.
 3. Prof. B. Śniecikowska, Bliskie spotkania słów, obrazów, dźwięków – o sztuce XX i XXI wieku.
 4. Dr A. Przybyszewska, Technologia rzeczywistości rozszerzonej w pracy artysty słowa. Warsztaty typograficzne (we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych); warsztat tylko dla kierunku twórcze pisanie (II i III rok)!/ limit 10 miejsc.
 5. Mgr O. Wesołowska, Współczesne kino niemieckie.
 6. Prof. A. Rejniak-Majewska, Sfera publiczna – teoria i praktyka.
 7. Dr P. Olkusz, Muzyka XX i XXI wieku.
 8. Dr N. Moreno-Kamińska, Polityka kulturalna w Europie (zajęcia łączone z 2 rokiem PT / limit 10miejsc).
 9. Dr D. Leśnikowski, Praktyki teatru alternatywnego.
 10. Dr D. Nielsen, Nowa instytucja kultury.
 11. Mgr M. Chojnacki, Wewnątrz gry i poza nią - zjawisko metagamingu.

 

Studenci filmoznawstwa w ramach zajęć fakultatywnych mogą wybrać zaproponowane fakultety bądź dowolny 28-godzinny kurs prowadzony w Instytucie Kultury Współczesnej, jeśli można przyznać za niego 4 punkty ECTS i nie koliduje on w planie z zajęciami obligatoryjnymi. Wymagana jest wówczas zgoda prowadzącego taki kurs.

Studenci nowych mediów w ramach zajęć fakultatywnych mogą wybrać dowolne zajęcia z innego modułu specjalizacyjnego lub, po ustaleniu z opiekunem pracy licencjackiej – zgodne z zainteresowaniami 28-godzinne zajęcia na innym kierunku studiów, jeśli można przyznać za nie 4 punkty ECTS i nie koliduje to w planie z zajęciami obligatoryjnymi. Wymagana jest wówczas zgoda prowadzącego taki kurs.

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH (sem. zimowy 2021/2022)

II rok kulturoznawstwa, studia magisterskie

 • Rejestracja przez system USOS.
 • Termin: 24.09.2021 od godz. 20.00 do 02.10.2021 do godz. 23.59.
 • Kod rejestracji: 01-IKW-Z-21/22-B-2M
 • Limit miejsc: 13

Opisy zajęć znajdują się w odpowiedniej zakładce.

 • Dr P. Sołodki, Współczesne praktyki dokumentalistyczne.
 • Mgr T. Safjanowski, Gry wideo jako przestrzeń, medium i praktyka artystyczna.
 • Prof. M. Budzowska, Przeciw-historie i postpamięć w teatrze (zajęcia łączone z I rokiem Kultury i sztuki współczesnej II stopnia / limit 10 miejsc!).

 

 

Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące oferty zajęć fakultatywnych znajdują się na stronie ikw.uni.lodz.pl w zakładce: Dla Studentów/Wybór zajęć.

Sylabusy zajęć do wyboru znajdują się na stronie ikw.uni.lodz.pl w zakładce Dla Studentów/Opis zajęć do wyboru

Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym stopniem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I poziomu studiów studentom studiów magisterskich (II stopień) i odwrotnie.

Przed zapisem prosimy o uważne sprawdzenie, czy wybrane zajęcia nie pokrywają się w planie z zajęciami obowiązkowymi

Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć (dotyczy również zajęć prowadzonych zdalnie), gdy prowadząca/-y dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy.

Ostateczną listę przygotowuje prowadząca/-y i przesyła do dziekanatu, do p. Doroty Prasalskiej do 15października 2021.Prosimy o wyraźne zaznaczenie zamian wprowadzonych  na liście z USOSa (z oznaczeniem osób dopisanych i wykreślonych), by łatwiej było zweryfikować w dziekanacie wszystkich uczestników zajęć.

W przypadku, gdy wybrany przez studenta fakultet zostanie odwołany student ma możliwość zapisania się na inny fakultet. Po drugim tygodniu semestru zostanie ogłoszona lista fakultetów odwołanych z powodu zbyt małej ilości uczestników. Po korektach, liczba uczestników zajęć fakultatywnych nie powinna liczyć więcej niż 30 uczestników.

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu, prowadzący wpisuje w USOSie formułę „n/zal". Student zobowiązany jest w takim przypadku do płatnego powtarzania przedmiotu.

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

 1. a) otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,
 2. b) dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,
 3. c) zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną zajęciom fakultatywnym na kulturoznawstwie (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

 

Wybór zajęć modułowych (Media audiowizualne i kultura cyfrowa, I rok)

W I semestrze studiów magisterskich Media audiowizualne i kultura cyfrowa każdy student realizuje dwa wykłady obowiązkowe (bez zapisów). Oprócz tego każdy ma obowiązek wybrać dwa kursy (dokładnie dwa) z każdego z trzech modułów; w sumie jest to zatem sześć kursów. Ukończenie tych kursów jest niezbędne do zaliczenia semestru. W rozkładzie zajęć te trzy moduły opisane są jako MA1, MA2 i MA3 (w prawym górnym rogu kratki).

Listy z zapisami będą otwarte od 30 września, godz. 19.00,  do 2 października, godz. 15.00.

 

Moduł 1. Strategie badań mediów (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Badanie gier komputerowych, dr D. Staszenko-Chojnacka
 2. Współczesny polski film animowany: produkcja, dystrybucja, edukacja, prof. P. Sitarski/dr M. Pabiś-Orzeszyna
 3. Badanie praktyk mediów społecznych, dr P. Sołodki
 4. Współczesne badania widowni filmowej i telewizyjnej, prof. Konrad Klejsa

 

Moduł 2: Technologie doświadczenia/teorie mediów (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Sztuczne tła w twórczości filmowej i telewizyjnej, dr M. Pabiś-Orzeszyna
 2. Teorie nowych mediów, dr M. Górska-Olesińska/dr K. Jędrasiak
 3. Współczesne praktyki dokumentalistyczne, dr P. Sołodki
 4. Doświadczenie użytkownika, dr M. Chojnacki

 

Moduł 3: Analiza/krytyka (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Strategie transmedialne, dr. K Prajzner
 2. Kino jako medium krytyki społecznej – przypadek współczesnego kina austriackiego, mgr O. Wesołowska
 3. Socialist and Post-Socialist Cinema in Eastern Europe, dr Lucian Tion
 4. Sztuki mediów jako praktyki badawcze, prof. R. Kluszczyński

 

Sylabusy (opisy) kursów znajdują się pod tym linkiem. Zapisy zakończyły się, wyniki mogą zobaczyć Państwo tutaj.

Proszę zwrócić uwagę, że w każdej grupie zajęciowej limit wynosił 23 osoby i nie będzie on powiększony. Osoby, które nie zdążyły się zapisać lub zapisały się powyżej ustalonego limitu prosimy o kontakt z opiekunem roku, prof. Marcinem Składankiem (marcin.skladanek@uni.lodz.pl)

 

Proszę dobrze przemyśleć decyzję o zapisie, ponieważ skutkuje ona koniecznością uzyskania zaliczenia z wybranych przedmiotów. Dla lepszej orientacji tutaj mogą Państwo zapoznać się z siatkami zajęć całego toku studiów. W razie wątpliwości albo problemów prosimy o kontakt z opiekunem roku, prof. Marcinem Składankiem (marcin.skladanek@uni.lodz.pl).

 

Wybór zajęć modułowych (Kultura i sztuka współczesna, I rok)

W I semestrze studiów każdy student zalicza dwa wykłady obowiązkowe (bez zapisów). Oprócz tego każdy ma obowiązek wybrać dwa kursy (dokładnie dwa) z każdego z trzech modułów, w sumie jest to zatem sześć kursów. Ukończenie tych kursów jest niezbędne do zaliczenia semestru. W rozkładzie zajęć te trzy moduły opisane są jako KS1, KS2 i KS3 (w prawym górnym rogu kratki).

Listy z zapisami będą otwarte od 30 września, godz. 19.00,  do 2 października, godz. 15.00.

 

Moduł 1. Nowoczesność (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Miasta nowoczesności, dr Ł. Biskupski/ dr P. Olkusz
 2. Kulturowa historia sztuki XX i XXI wieku, prof. A. Rejniak-Majewska /dr T. Załuski
 3. Literatura nowoczesności i ponowoczesności, prof. B. Śniecikowska
 4. Teatr nowoczesny, prof. M. Budzowska

Moduł 2. Pamięci/ tożsamości/ historie (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Historia sztuk wizualnych w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., dr T. Załuski
 2. Literatura i kultury pamięci - prof. D. Szajnert
 3. Literatura, pamięć, historia, prof. N. Lemann
 4. Przeciw-historie i postpamięć w teatrze, prof. M. Budzowska

Moduł 3. Organizacja systemów kultury (należy wybrać 2 propozycje)

 1. Idea instytucji  publicznej, dr P. Olkusz/ dr A. Różalska
 2. Praktyczne aspekty działania instytucji publicznej, dr J. Podolska
 3. Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, dr P. Kowalski
 4. Organizacja rynku sztuki, dr D. Leśnikowski

 

 

Sylabusy (opisy) kursów znajdują się pod tym linkiem. Zapisy zakończyły się, wyniki mogą zobaczyć Państwo tutaj.

 

Proszę dobrze przemyśleć decyzję o zapisie, ponieważ skutkuje ona koniecznością uzyskania zaliczenia z wybranych przedmiotów. Dla lepszej orientacji tutaj mogą Państwo zapoznać się z siatkami zajęć całego toku studiów. W razie wątpliwości albo problemów prosimy o kontakt z opiekunem roku, dr Aleksandrą Różalską (aleksandra.rozalska@uni.lodz.pl).

 

 

 nieaktualne:

STUDIA LICENCJACKIE

Semestr letni 2020/21

 

KULTUROZNAWSTWO, III rok: WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MODUŁÓW

Student/Studentka powinien/na wybrać trzy zajęcia fakultatywne  z modułów zaplanowanych dla swojego roku. Nie ma obowiązku wybierania zajęć tylko z jednego modułu. Należy dokonywać rejestracji przez system USOS, wybierając spośród poniższych propozycji.

Termin:  02.03.2021 od godz. 20:00 do 04.03.2021 do godz. 23:59

Kod rejestracji: 01-KULT-L20/21-M-3L

Limit dla kulturoznawstwa: 10

 

Moduł Warsztat krytyka kultury                                        

 • dr Izabella Adamczewska-Baranowska, Dziennikarski warsztat prasowy
 • mgr Irena Lewkowicz, Teksty dla teatru polskich millenialsów: w lekturze i na scenie. Warsztat krytyczno-teatralny.
 • dr Tomasz Załuski, Pole sztuk wizualnych w Polsce po 1989 roku.
 • prof. Ryszard W. Kluszczyński, Analiza i krytyka sztuki nowych mediów (zajęcia łączone z II rokiem Nowych mediów, spec. Sztuka nowych mediów).

 Moduł Płeć kulturowa                            

 • prof. Agnieszka Izdebska, Płeć w sieci norm.
 • prof. Agnieszka Rejniak-Majewska, Sztuka kobiet – historia i współczesność.                              

Moduł Kultura prze-pisana

 • dr Julia Dynkowska, Nicowanie kanonu (literatura, malarstwo, film).
 • dr Łukasz Biskupski, Kino II RP w perspektywie produkcyjnej.
 • dr Piotr Olkusz, Inscenizacja jako przepisanie.
 • dr hab. Maciej Ożóg, Nowe media w sztukach performatywnych (zajęcia łączone z II rokiem Nowych mediów, spec. Sztuka nowych mediów).

                   

FILMOZNAWSTWO (III rok), KULTUROZNAWSTWO (I i II ROK)
NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA (III ROK)
PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK/WYDARZEŃ ART. (I, II, III ROK)
TWÓRCZE PISANIE (I i II ROK)
(WYBÓR WEDŁUG SIATEK KIERUNKÓW)

Na zajęcia fakultatywne należy dokonywać rejestracji przez system USOS.

Termin: 02.03.2021 od godz. 20:00 do 04.03.2021 do godz. 23:59

 

Kod rejestracji: 01-IKW-L-20/21-B-LIC

Limit liczebności grupy: 25 osób.                 

Student/ka może wybrać jako zajęcia fakultatywne dowolne przedmioty spośród poniższych propozycji IKW: 

 1. dr Izabella Adamczewska-Baranowska, Dziennikarski warsztat prasowy.
 2. mgr Irena Lewkowicz, Teksty dla teatru polskich millenialsów: w lekturze i na scenie. Warsztat krytyczno-teatralny.
 3. dr Tomasz Załuski, Pole sztuk wizualnych w Polsce po 1989 roku.
 4. prof. Ryszard W. Kluszczyński, Analiza i krytyka sztuki nowych mediów ( zajęcia łączone z II rokiem Nowych mediów, spec. Sztuka nowych mediów).
 5. prof. Agnieszka Izdebska, Płeć w sieci norm.
 6. prof. Agnieszka Rejniak-Majewska, Sztuka kobiet – historia i współczesność.
 7. dr Julia Dynkowska, Nicowanie kanonu (literatura, malarstwo, film).
 8. dr Łukasz Biskupski, Kino II RP w perspektywie produkcyjnej
 9. dr Piotr Olkusz, Inscenizacja jako przepisanie.
 10. dr hab. Maciej Ożóg, Nowe media w sztukach performatywnych (zajęcia łączone z II rokiem Nowych mediów, spec. Sztuka nowych mediów).
 11. prof. Mariusz Gołąb, Fotografia i literatura.
 12. mgr Olga Wesołowska, Kultura austriacka wobec mitu pierwszej ofiary.
 13. dr Lidia Ignaczak, Dymek z papierosa. Dzieje europejskiego i polskiego kabaretu
 14. prof. Stefan Czyżewski, Fotografia – historia i estetyka (osobna niefilmoznawcza grupa fakultatywna).
 15. mgr Daria Skjoldager-Nielsen, Produkt kultury.
 16. prof. Małgorzata Budzowska, Teatr najnowszy; zajęcia łączone z II rokiem kulturoznawstwa.

 

Studenci I i II roku filmoznawstwa w ramach zajęć fakultatywnych mogą wybrać zaproponowane fakultety bądź dowolny 28-godzinny kurs prowadzony w Instytucie Kultury Współczesnej, jeśli można przyznać za niego 4 punkty ECTS i nie koliduje on w planie z zajęciami obligatoryjnymi. Wymagana jest wówczas zgoda prowadzącego taki kurs.

Studenci nowych mediów w ramach zajęć fakultatywnych mogą wybrać dowolne zajęcia z innego modułu specjalizacyjnego lub, po ustaleniu z opiekunem pracy licencjackiej - zgodne z zainteresowaniami 28-godzinne zajęcia na innym kierunku studiów, jeśli można przyznać za nie 4 punkty ECTS i nie koliduje to w planie z zajęciami obligatoryjnymi. Wymagana jest wówczas zgoda prowadzącego taki kurs.

 

Dodatkowo na studiach licencjackich studenci mogą wybrać kurs dra Jiříego Navrátila Digital Humanities: Social network analysis. Ponieważ kurs ten przeznaczony jest dla studiów magisterskich, konieczne będzie uzyskanie zgody pani dziekan na zaliczenie go na poziomie licencjackim.

 

STUDIA MAGISTERSKIE

KULTUROZNAWSTWO (sem. letni 2020/2021)

Termin: 02.03.2021 od godz. 20:00 do 04.03.2021 do godz. 23:59

Kod rejestracji: 01-KULT-L20/21-MGR-F

Limit liczebności grup: 15.

 1. prof. Beata Śniecikowska, Literatura – sztuki wizualne – film. O (dy)fuzjach między dziedzinami (XX-XXI w.).
 2. mgr Natalie Moreno-Kamińska, Promocja sztuki – MS2.
 3. mgr Jarosław Grzechowiak, Kino w Partii, Partia w kinie. Wstęp do historii politycznej kina PRL (zajęcia z modułu Polska kultura audiowizualna dla studentów II roku, spec. filmoznawstwo - do wyboru jeden kurs z tego modułu; dla pozostałych studentów kulturoznawstwa (w tym spec. filmoznawstwo I rok) jako przedmiot fakultatywny).
 4. prof. Piotr Sitarski, Film jako medium domowe w Polsce (zajęcia z modułu Polska kultura audiowizualna - dla studentów II roku, spec. filmoznawstwo - do wyboru jeden kurs z tego modułu; dla pozostałych studentów kulturoznawstwa (w tym spec. filmoznawstwo z I rok) jako przedmiot fakultatywny).
 5. mgr Marcin Chojnacki, Glitch, bug, error – estetyka usterki w nowych mediach.
 6. dr Kamil Jędrasiak, (Samo)świadomość medialna tekstów kultury.
 7. Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D, Social network analysis (kurs w języku angielskim)

 

INFORMACJE DODATKOWE

Rejestracje odbywają się przez system USOS. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z p. Dorotą Prasalską: dorota.prasalska@uni.lodz.pl.

Sylabusy zajęć do wyboru (modułowych i fakultatywnych) znajdują się na stronie ikw.uni.lodz.pl w zakładce Dla Studentów/Opis zajęć do wyboru.

Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym stopniem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I poziomu studiów studentom studiów magisterskich (II stopień) i odwrotnie.

Przed zapisem prosimy o uważne sprawdzenie, czy wybrane zajęcia nie pokrywają się w planie z zajęciami obowiązkowymi

Wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie. Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę przygotowuje prowadzący i przesyła do p. Magdy Kozłowskiej do sekretariatu IKW do 22 marca br.

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu bez uzgodnienia tego z prowadzącym zajęcia wpisuje się w USOSie formułę „n/zal”. Student nie otrzymuje wówczas zaliczenia semestru; musi wystąpić o zaliczenie warunkowe i jeśli otrzyma zgodę może zaliczyć brakujący przedmiot w kolejnym semestrze. Zaliczenie warunkowe wiąże się z opłatą.

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

 1. otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,
 2. dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,
 3. zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną wybranym zajęciom fakultatywnym (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

 

 

KULTUROZNAWSTWO, STUDIA MAGISTERSKIE (sem. letni 2020/21)

Specjalność filmoznawcza, wybór zajęć modułowych

 

Studenci specjalności filmoznawczej wybierają jeden kurs w ramach modułu Paradygmaty historii kina (I rok) albo Polska kultura audiowizualna (II rok). Zapisy na te kursy dokonują się bezpośrednio w odpowiednich plikach, tam też znajdują się opisy kursów do wyboru:

I rok

II rok

Zapisywać można się do 13 lutego włącznie.

 

 

Zapisy na seminaria licencjackie (sem. zimowy)

Wszyscy studenci III roku powinni zapisać się na seminaria licencjackie najpóźniej do 15 października 2020, godz. 20.00, wtedy listy zostaną zamknięte. W razie niepewności lub niejasności prosimy kontaktować się z wykładowcami prowadzącymi seminaria.

Zapisy rozpoczną się w poniedziałek 12 października 2020 o godzinie 18.00.

 

Zapisywać można się tutaj:

Kulturoznawstwo

Filmoznawstwo

Nowe media i kultura cyfrowa

Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych

UWAGA: dostęp do dokumentów możliwy jest po zalogowaniu się na nowe konta studenckie (adresy z końcówką edu.uni.lodz.pl).

 

Pod tym linkiem znajdą Państwo wydziałowe wytyczne dotyczące przygotowania pracy:

 

Tu natomiast znajdują się zasady redagowania prac: