• INSTYTUT
  • WSPÓŁCZESNY DRAMAT ROSYJSKI: KONTYNUACJE I PRZEMIANY

Katedra Dramatu i Teatru oraz Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Współczesny dramat rosyjski: kontynuacje i przemiany (Łódź, 21-23 czerwca 2012 r.).

 

Będzie to kolejna – szósta już – cykliczna konferencja międzynarodowa poświęcona współczesnemu dramatowi europejskiemu, organizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru we współpracy z innymi jednostkami UŁ. Po wcześniejszych sympozjach poświęconych dramatowi austriackiemu, południowo-słowiańskiemu, niemieckiemu, hiszpańskiemu i irlandzkiemu, organizatorzy zamierzają skierować uwagę na niebywale dynamicznie rozwijający się dramat rosyjski, który w minionym dwudziestoleciu był zwierciadłem problemów wynikających z przemian społecznych dokonujących się w Rosji. Organizatorom konferencji zależy na zainicjowaniu szerokiej dyskusji na temat współczesnych kierunków w dramacie rosyjskim, a także na podjęciu tematów związanych z tradycją i przetwarzaniem dawnej estetyki dramatyczno-teatralnej, odwoływaniem się do twórczości klasyków pierwszych dekad XX wieku. Dyskusja ta mogłaby koncentrować się także wokół opozycji między tradycją a nowoczesnością; między pozostałościami po poprzedniej epoce, a ujęciami, które wyłamują się z tych szablonów i starają się ukazać rzeczywistość, proponując nowe rozwiązania estetyczne, m.in. sięgając do poetyki awangardy, dramatu absurdu D. Charmsa, futurystów i OBERIU oraz technik intertekstualnych.

 

Duża popularność współczesnego dramatu rosyjskiego na scenach polskich każe się także zastanowić nad przyczynami powodzenia takich dramaturgów, jak Iwan Wyrypajew, Nikołaj Kolada, Ludmiła Pietruszewska, Jewgienij Griszkowiec, Ludmiła Ulicka. Sądzimy, że warto przyjrzeć się zarówno przemianom gatunkowym dramatu i nowym formom tekstów scenicznych (np. monodram-spowiedź, SoundDrama, dramat dokumentalny), jak i oryginalnym zjawiskom i konwencjom rosyjskim, takim jak nowy „nowy dramat” , technika verbatim, nowy realizm oraz zróżnicowanym projektom performatywnym. Innym, ważnym aspektem refleksji powinny być także tematy poruszane przez dramatopisarzy rosyjskich, odzwierciedlające przemiany i nastroje społeczne ostatnich dekad. Kolejny kompleks zagadnień wyznacza recepcja najnowszego dramatu rosyjskiego na scenach europejskich, a także wpływ twórczości autorów zachodnich na dramatopisarzy w Rosji. Ponadto, chociaż temat konferencji wskazuje przede wszystkim na dramaturgię rosyjską, organizatorzy konferencji przewidują możliwość zorganizowania panelu poświęconego dramaturgii krajów powstałych po rozpadzie ZSRR.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2012 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rogowskiej 26 w Łodzi. Zgłoszenia tematów wraz ze streszczeniami o objętości ok. 100 słów należy nadsyłać na adres sekretarza konferencji (marta.olejniczak@gazeta.pl) do 29 lutego 2012. Ponieważ w programie konferencji przewidujemy ok. 25 wystąpień, dlatego w przypadku większej liczby zgłoszeń pozwalamy sobie zastrzec możliwość dokonania wyboru proponowanych referatów pod względem tematycznym. Konferencja będzie się odbywać w języku rosyjskim i polskim. Prosimy o przygotowanie referatów, których prezentacja nie przekroczy 25 minut (ok. 16 000 znaków). Teksty wystąpień konferencyjnych (z możliwością poszerzenia do max. 30 000 znaków) zostaną wydane drukiem w języku polskim i języku rosyjskim ze streszczeniami w języku angielskim.
Opłata wpisowa dla uczestników wynosi 300 zł i obejmuje koszty organizacyjne, materiały konferencyjne oraz publikację wygłoszonych tekstów. Numer konta, na jaki należy dokonywać wpłaty, zostanie podany po wpłynięciu zgłoszeń udziału w konferencji.

Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów podróży ani noclegów. Dla uczestników konferencji możemy zarezerwować pokoje w ośrodku, w którym będą odbywać się obrady. Cena pokoju jednoosobowego ze śniadaniem wynosi 80-110 zł, zaś pokoju dwuosobowego 120-160 zł.

Oczekujemy na Państwa zgłoszenia.

 

W imieniu organizatorów

Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Leyko
Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Barbara Olaszek
Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego

Sekretarze konferencji:
Mgr Marta Olejniczak
marta.olejniczak@gazeta.pl
Dr Aleksandra Szymańska
lyczkowska@o2.pl