• INSTYTUT
  • KULTUROWE KONTEKSTY DRAMATU WSPÓŁCZESNEGO

W dniach 22-23 kwietnia 2006 r. Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego organizuje konferencję na temat: Kulturowe konteksty dramatu współczesnego.

Dramat współczesny, szczególnie obejmujący dwie ostatnie dekady, zarówno polski, jak obcy, charakteryzuje się niespotykaną dotąd różnorodnością formalną i tematyczną. Obok tekstów realizujących formalne postulaty “teatru postdramatycznego”, powstają pieces bien faites. Oba skrajne rozwiązania (wraz z całym bogactwem form pośrednich) znajdują swoich odbiorców. Również w zakresie poruszanych tematów mamy do czynienia z ogromnym zróżnicowaniem. Tak określony przedmiot wymaga systematycznego zbadania – większość dotychczasowych, głównie publicystycznych opracowań zagadnienia skupia uwagę jedynie na atrakcyjnych medialnie zjawiskach, nie uwzględniając złożoności i różnorodności problematyki. Celem konferencji jest podjęcie naukowej dyskusji skupionej wokół problemu szeroko rozumianych kulturowych uwarunkowań wszelkiego typu odmienności i podobieństw, tak formalnych jak tematycznych, charakteryzujących współczesną praktykę dramaturgiczną. Proponujemy traktować uwarunkowania kulturowe w różnych zakresach, od kultur narodowych i etnicznych, aż po wszelkiego rodzaju subkultury (w tym, związane m.in. z mniejszościami, społecznościami lokalnymi lub wyodrębnianymi na innej zasadzie, jeśli tylko warunkują propozycje i rozwiązania dramaturgiczne) – zgodnie z hipotezą, że teatr zawsze odpowiada na potrzeby jakiejś społeczności, realizującej we właściwy sobie sposób pewien system wartości i określoną wizję świata oraz człowieka i jego relacji z otoczeniem, względnie niezależnie od tego, czy dana społeczność jest geograficznie skupiona czy rozproszona. Oczywiście, dramaturgia współczesna proponuje także teksty stawiające sobie cele “transkulturowe”, które również w swoich wyborach formalno-tematycznych odwołują się do pewnych wzorców kulturowych — i takie propozycje chcielibyśmy objąć systematyzującą refleksją.

Zgłoszenia referatów (tytuł oraz krótkie streszczenie) prosimy nadsyłać do 31 grudnia 2005 r. Prosimy o ograniczenie wystąpień do 20 min. W celu usprawnienia kontaktu, w miarę możliwości zgłoszenia prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej do sekretarza konferencji.

Opłatę konferencyjną (obejmująca koszty organizacyjne, bez zakwaterowania i wyżywienia) wynoszącą 150 złotych, należy wpłacić na konto Uniwersytetu Łódzkiego – koniecznie z dopiskiem: “dramat współczesny”:

Bank Polska Kasa Opieki S.A., II Oddział w Łodzi, nr 14 1240 3028 1111 0010 0434 7782.

Obrady będą się odbywać w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ.

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w CSK – w cenie od 110 zł za pokój 1-osobowy i 170 zł za pokój 2-osobowy (http://www.csk.uni.lodz.pl). Centrum zapewnia również wyżywienie.

Planujemy druk pozytywnie zaopiniowanych referatów w postaci monografii książkowej.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą w imieniu organizatorów:

Kierownik naukowy
dr Mariusz Bartosiak

Sekretarz naukowy
mgr Piotr Olkusz