Szanowni Państwo,

W związku z nadchodzącym rozpoczęciem lektoratu językowego w semestrze letnim 2022/2023, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi lektoratu języka obcego umieszczonymi na stronie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.


W poniższym linku przesyłamy informację dot. zapisów do grup międzywydziałowych z lektoratów językowych. Bardzo serdecznie proszę o zapoznanie się z zamieszczoną informacją i postępowanie zgodnie z instrukcją. Dotyczy TYLKO osób, które zdeklarowały naukę w grupach innych, niż wydziałowe

Grupy wydziałowe są zamieszczone w planie zajęć. W roku akadmeickim 2022/2023, są to:

 • na pozimie licencjatu są to: angielski poziomy: A2/B1, B1, B2, C1, francuski poziom A2/B1, niemiecki poziom A2/B1,
 • na poziomie magisterskim: angielski B2).

ZAPISY DO GRUP MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH


Poniżej w skrócie podajemy najważniejsze informacje dla pierwszego roku studiów licencjackich:

 • Lektorat języka obcego obejmuje 2 semestry i kończy się egzaminem programowym na poziomie B2, który jest egzaminem profilowanym zawierającym treści i leksykę zgodne ze studiowaną dziedziną
 • W dniach 3 listopada 2022 – 20 grudnia 2022 są Państwo zobowiązani do przystąpienia do testu diagnostycznego z jednego wybranego przez siebie języka; test znajduje się na uniwersyteckiej platformie moodle. Przystąpienie do testu jest obowiązkowe i nie będzie możliwości wykonania go po wyznaczonym terminie.
 • Na podstawie wyniku testu diagnostycznego składacie Państwo odpowiednio wypełnioną deklarację wyboru języka (załącznik nr 1 na stronie SJO), którą należy złożyć w Sekretariacie IKW (p.3.13) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2022.
 • Wynik testu diagnostycznego powyżej 70% uprawnia Państwa do podejścia do programowego egzaminu końcowego w sesji zimowej 2022/23 w terminie wyznaczonym przez SJO UŁ; właściwe podanie, zatwierdzone przez Dziekana, należy złożyć do 17.01.2022 w sekretariacie SJO UŁ.
 • Zdanie egzaminu programowego uprawnia państwa do wyboru innego języka na poziomie niższym niż B2 (tj. A1, A2, B1) lub tego samego języka na poziomie wyższym niż B2; wówczas realizują Państwo dwa semestry lektoratu z obowiązkiem ich zaliczenia zgodnie z wymogami prowadzącego, ale bez wymogu zdawania programowego egzaminu końcowego. Zdanie egzaminu programowego przed rozpoczęciem lektoratu nie zwalnia z nauki języka obcego, czyli z uzyskania punktów ECTS za dwa semestry lektoratu.
 • Egzamin programowy (egzamin programowy (końcowy) dotyczy studentów, którzy uzyskali na teście diagnostycznym poziom minimum B2 i złożyli wniosek o podejście do egzaminu z języka obcego we wcześniejszym terminie) z języka obcego dla studentów I roku odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (ul.Pomorska 149/153) w godzinach: 13.00-15.30 (część pisemna w Dużej Auli) oraz 16.00-20.00 (część ustna- w salach wydziału). 

  Proszę przybyć 15 minut wcześniej i zaczekać na weryfikację na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji studenckiej, umożliwiającej wpuszczenie do sali i przystąpienie do egzaminu. Po części pisemnej zostaną Państwo skierowani do odpowiednich sal. Egzamin ustny odbywa się w  ustalonych przez egzaminatorów parach. 

 • Z dwóch semestrów lektoratu i/lub programowego egzaminu końcowego może Państwa zwolnić jedynie odpowiedni certyfikat międzynarodowy– wymaga to złożenia odpowiedniego podania (zob. strona SJO)

Na stronie SJO UŁ  https://www.sjo.uni.lodz.pl/ (zakładka Lektoraty Programowe -> a następnie Test Diagnostyczny) znajdą Państwo opisy właściwych załączników oraz bardziej szczegółowe informacje.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z: sjoul@uni.lodz.pl

 

W dniu 17.11.2022 (czwartek) odbędzie się krótkie spotkanie dla studiów licencjackich, z pracownikiem Sekretariatu IKW, na którym otrzymają Państwo wydruki odpowiednich deklaracji językowych.

 • Godzina 8:00 aula A1 -> dla kierunków: Nowe Media, Filmoznawstwo, Produkcja teatralna,
 • Godzina 15:15 aula A1 -> dla kierunków: Kulturoznawstwo i Twórcze pisanie.

 

Studenci pierwszego roku studiów magisterskich kierunków Kultura i Sztuka Współczesna i Media audiowizualne i kultura cyfrowa, kontynuują naukę języka obcego (domyślnie: angielskiego) w ramach repetytorium językowego na poziomie B2, zgodnie z Uchwałą Senatu UŁ nr 206 z dn. 18.06.2021. Nie wymagamy składania deklaracji językowych, jeżeli Student wybiera język angielski.

Jeżeli student będzie deklarował chęć kontynuacji nauki języka innego niż angielski, prosimy o przesłanie deklaracji językowej (załącznik nr 1) na adres mailowy: paulina.kuster@filologia.uni.lodz.pl, lub dostarczenie jej bezpośrednio do Sekretariatu IKW (p. 3.13) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2022. W Sekretariacie można pobrać papierowe wydruki deklaracji.

Nauka języka innego niż angielski, będzie odbywała się w ramach grup ogólnowydziałowych na poziomie B2 – jeżeli zostaną one utworzone tj. zgłosi się minimalna ilość studentów do utworzenia grupy, czyli 10 osób.

 

JĘZYKOWE TESTY DIAGNOSTYCZNE 2022

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2022 1

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2022 2 egz program

Podanie egz. program. zał.5

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2022 3 certyfikat

Podanie egz. program. zał.5Podanie 2022 cert zał.4