Szanowni Państwo,

W związku z nadchodzącym rozpoczęciem lektoratu językowego w semestrze letnim 2023/2024, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi lektoratu języka obcego umieszczonymi na stronie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.


W poniższym linku przesyłamy informację dot. zapisów do grup międzywydziałowych z lektoratów językowych. Bardzo serdecznie proszę o zapoznanie się z zamieszczoną informacją i postępowanie zgodnie z instrukcją. Dotyczy TYLKO osób, które zdeklarowały naukę w grupach innych, niż wydziałowe.

ZAPISY DO GRUP MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH:

Grupy wydziałowe będą zamieszczone w planie zajęć. W roku akademickim 2023/2024 grupy językowe zależne będą od złożonych deklaracji na podstawie zainteresowania i poziomów językowych studentów.

Studia licencjackie:

 • Grupa nr 1: angielski poziom A2/B1 + B1, łączona dla kierunków: nowe media i kultura cyfrowa, produkcja teatralna i organizacja widowisk, twórcze pisanie,

 • Grupa nr 2: angielski poziom A2/B1 + B1,  łączona dla kierunków: filmoznawstwo i kulturoznawstwo,

 • Grupa nr 3: angielski poziom B2, łączona dla kierunków: produkcja teatralna i organizacja widowisk, twórcze pisanie,

 • Grupa nr 4: angielski poziom B2, łączona dla kierunków: filmoznawstwo i kulturoznawstwo,

 • Grupa nr 5: angielski poziom B2, dla kierunku nowe media i kultura cyfrowa,

 • Grupa nr 6: francuski poziom A1, łączona dla kierunków: nowe media i kultura cyfrowa, produkcja teatralna i organizacja widowisk, twórcze pisanie, filmoznawstwo.

Studia magisterskie:

 • Grupa nr 1: angielski B2+.
 • Grupa nr 2: angielski B2+.
 • Grupa nr 3: angielski B2+.

Poniżej w skrócie podajemy najważniejsze informacje dla pierwszego roku studiów licencjackich:

 • Lektorat języka obcego obejmuje 2 semestry i kończy się egzaminem programowym na poziomie B2, który jest egzaminem profilowanym zawierającym treści i leksykę zgodne ze studiowaną dziedziną
 • Testy diagnostyczne będą dostępne na uniwersyteckiej platformie zdalnego kształcenia od 30.10.2023 do 22.12.2023 r. Są Państwo zobowiązani do przystąpienia do testu diagnostycznego z jednego wybranego przez siebie języka; test znajduje się na uniwersyteckiej platformie moodle. Przystąpienie do testu jest obowiązkowe i nie będzie możliwości wykonania go po wyznaczonym terminie.
 • Prosimy zachować wynik testu.
 • Na podstawie wyniku testu diagnostycznego składacie Państwo odpowiednio wypełnioną deklarację wyboru języka (załącznik nr 1 na stronie SJO), którą należy złożyć z każdego kierunku zbiorczo za pośrednictwem Starosty roku w Sekretariacie IKW (p.3.13) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2023.
 • Wynik testu diagnostycznego powyżej 70% uprawnia Państwa do podejścia do programowego egzaminu końcowego w sesji zimowej 2023/24 w terminie wyznaczonym przez SJO UŁ; właściwe podanie, zatwierdzone przez Dziekana, należy złożyć do dnia 15.01.2024r.w sekretariacie SJO UŁ.
 • Zdanie egzaminu programowego uprawnia państwa do wyboru innego języka na poziomie niższym niż B2 (tj. A1, A2, B1) lub tego samego języka na poziomie wyższym niż B2; wówczas realizują Państwo dwa semestry lektoratu z obowiązkiem ich zaliczenia zgodnie z wymogami prowadzącego, ale bez wymogu zdawania programowego egzaminu końcowego. Zdanie egzaminu programowego przed rozpoczęciem lektoratu nie zwalnia z nauki języka obcego, czyli z uzyskania punktów ECTS za dwa semestry lektoratu.
 • Egzamin programowy z języka obcego dla studentów 1 roku, którzy uzyskali na teście diagnostycznym poziom minimum B2 i złożyli wniosek o przystąpienie do egzaminu z języka obcego we wcześniejszym terminie odbędzie się w dniu 27 stycznia 2024 (sobota) na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (ul.Pomorska 149/153) w godzinach: 09.00-12.00 (część pisemna w Małej Auli) oraz 12.30-16.00 (część ustna- w salach wydziału).

  Proszę przybyć 15 minut wcześniej i zaczekać na weryfikację na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji studenckiej, umożliwiającej wpuszczenie do sali i przystąpienie do egzaminu. Po części pisemnej zostaną Państwo skierowani do odpowiednich sal. Egzamin ustny odbywa się w ustalonych przez egzaminatorów parach.

 • Informacja dla studentów zdających egzamin programowy w sesji zimowej 2023/2024: pakiet informacyjny + przykładowy egzamin znajdują się w poniższym linku (studenci wyszukują IKW w spisie treści dla Wydziału Filologicznego):https://moodle.uni.lodz.pl/course/view.php?id=54115

 • Z dwóch semestrów lektoratu i/lub programowego egzaminu końcowego może Państwa zwolnić jedynie odpowiedni certyfikat międzynarodowy– wymaga to złożenia odpowiedniego podania (zob. strona SJO)

Na stronie SJO UŁ  https://www.sjo.uni.lodz.pl/ (zakładka Lektoraty Programowe -> a następnie Test Diagnostyczny) znajdą Państwo opisy właściwych załączników oraz bardziej szczegółowe informacje.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z: sjoul@uni.lodz.pl

 

W dniu 09.11.2023 (czwartek) odbędzie się krótkie spotkanie dla studiów licencjackich, z pracownikiem Sekretariatu IKW, na którym otrzymają Państwo wydruki odpowiednich deklaracji językowych.

 • Godzina 8:00 aula A1 -> dla kierunków: Nowe Media, Filmoznawstwo, Produkcja teatralna, Kulturoznawstwo i Twórcze pisanie.

UWAGA: Zmiana terminu spotkania, odbędzie się jedno spotkanie dla wszystkich kierunków IKW.

 

Studenci pierwszego roku studiów magisterskich kierunków Kultura i Sztuka Współczesna i Media audiowizualne i kultura cyfrowa, kontynuują naukę języka obcego (domyślnie: angielskiego) w ramach repetytorium językowego na poziomie B2, zgodnie z Uchwałą Senatu UŁ nr 206 z dn. 18.06.2021. Nie wymagamy składania deklaracji językowych, jeżeli Student wybiera język angielski.

Jeżeli student będzie deklarował chęć kontynuacji nauki języka innego niż angielski, prosimy o przesłanie deklaracji językowej (załącznik nr 1) na adres mailowy: paulina.kuster@filologia.uni.lodz.pl, lub dostarczenie jej bezpośrednio do Sekretariatu IKW (p. 3.13) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2023. W Sekretariacie można pobrać papierowe wydruki deklaracji.

Nauka języka innego niż angielski, będzie odbywała się w ramach grup ogólnowydziałowych na poziomie B2 – jeżeli zostaną one utworzone tj. zgłosi się minimalna ilość studentów do utworzenia grupy, czyli 10 osób.

 

JĘZYKOWE TESTY DIAGNOSTYCZNE 2023 - informacja dla studentów.

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2023 1

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2023 2 egz program

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA 2023 3 certyfikat

Podanie egz. program. zał.5

Podanie 2023 cert zał.4