Zasady dyplomowania na Wydziale Filologicznym znajdują się pod adresem: ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM (lodz.pl)

Poniżej zamieszczamy zestawy zagadnień obowiązujących na egzaminach licencjackich na poszczególnych kierunkach studiów w Instytucie Kultury Współczesnej.

Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych 

 1. Najważniejsze zabiegi narracji i dramaturgii filmowej.
 2. Problemy genologii filmowej.
 3. Problemy genologii telewizji.
 4. Metody badania widowni filmowej.
 5. Metody badania widowni telewizyjnej.
 6. Metody analizy filmu.
 7. Główne podejścia w interpretacji filmu.
 8. Adaptacja jako praktyka kultury audiowizualnej.
 9. Trendy estetyczne kina współczesnego.
 10.  Przemiany produkcji, dystrybucji i eksploatacji w kinie współczesnym.
 11.  Najważniejsze problemy współczesnej teorii filmu.
 12.  Film animowany: zagadnienia techniczne.
 13.  Estetyka filmu animowanego.
 14.  Produkcja, dystrybucja i eksploatacja filmu animowanego.
 15.  Wiarygodność i sposoby wykorzystania źródeł w badaniach filmoznawczych.
 16.  Estetyka filmu niefikcjonalnego.
 17.  Produkcja, dystrybucja i eksploatacja filmu niefikcjonalnego.
 18.  Film eksperymentalny: problemy estetyczne.
 19.  Produkcja, dystrybucja i eksploatacja filmu eksperymentalnego.
 20.  Najważniejsze zjawiska i twórcy w historii kina.
 21.  Estetyczne, polityczne i społeczne uwarunkowania kina polskiego.
 22.  Poetyka historyczna filmu światowego i polskiego.
 23.  Rola i funkcjonowanie krytyki filmowej i telewizyjnej.
 24.  Film i telewizja wobec nowych mediów: zagadnienia estetyczne i techniczne.
 25.  Animacja kultury filmowej: zagadnienia organizacyjne

Kulturoznawstwo 

 1. Główne nurty antropologii kultury: funkcjonalizm, strukturalizm, antropologia interpretatywna, postmodernistyczna antropologia kultury
 2. Szerokie pojęcie kultury jako „całościowego sposobu życia” w ujęciu brytyjskich studiów kulturowych a rozumienie kultury przez „duże K”
 3. Podstawowe nurty teorii literatury (formalizm, semiotyka, strukturalizm, poststrukturalizm, psychoanaliza, feminizm)
 4. Podstawowe pojęcia i problemy literaturoznawstwa: rodzaje literackie, gatunek, narracja, wyznaczniki literackości
 5. Podstawowe pojęcia nauki o filmie: gatunki filmowe, kino stylu zerowego, kino niezależne  i eksperymentalne
 6. Ewolucja form dramatycznych w XX wieku (teatr epicki, kryzys fabuły, języka, postaci)
 7. Pojęcie rytuału w teorii kultury i teatrologii
 8. Obligatoryjne i fakultatywne składniki sztuki teatru, inscenizacja jako cecha teatru Zachodu
 9. Performans i performatywność – teorie i praktyki kulturowe
 10. Intertekstualność – teorie i praktyki kulturowe
 11. Pojęcie medium, intermedialność i transmedialność
 12. Podstawowe pojęcia nowych mediów: konwergencja, hipertekst, symulacja, imersja, interaktywność/interpasywność,
 13. Nowoczesność, modernizm, późna nowoczesność, płynna nowoczesność, ponowoczesność – definiowanie tych pojęć w historii i teorii kultury
 14. Awangardowy projekt integracji sztuki i życia
 15. Zwrot konceptualny w sztuce współczesnej
 16. Kształtowanie się i charakterystyka głównych form muzycznych (fuga, koncert, symfonia); polifonia i homofonia
 17. Główne nurty muzyczne XX wieku
 18. Funkcje krytyki artystycznej. Tradycyjne i współczesne formy krytyki artystycznej
 19. Historyczne i teoretyczne różnice pomiędzy pojęciem kultury masowej a kultury popularnej
 20. Sztuka publiczna – pojęcie i instytucje
 21. Pojęcia socjologicznej teorii kultury: pole produkcji kulturowej/pole sztuki, przemoc symboliczna, hegemonia

Nowe media i kultura cyfrowa

 1. Główne nurty estetyki nowych mediów.
 2. Wyznaczniki estetyczne sztuki nowych mediów.
 3. Definicje mediów społecznych.
 4. Przeobrażenia przestrzeni publicznej i debaty publicznej.
 5. Specyfika komunikacji w mediach społecznych.
 6. Główne odmiany sztuki nowych mediów.
 7. Przeobrażenia tradycyjnych rodzajów sztuki w dobie nowych mediów (literatura, film, teatr, muzyka).
 8. Myślenie projektowe - cele, metody, strategie.
 9. Historia projektowania interfejsów użytkownika - pionierzy technologii interaktywnych.
 10. Projektowanie użyteczności oraz doświadczenia (UX). Strategie projektowania oraz metody badań użytkownika.
 11. Baza danych jako kulturowy format.
 12. Funkcje wizualizacji danych oraz rekonfiguracje sztuki danych.
 13. Pojęcie kultury uczestnictwa.
 14. Opowiadanie transmedialne.
 15. Praktyki prosumenckie.
 16. Kultura graczy.
 17. Charakterystyka reguł i fikcji w grach komputerowych.
 18. Narracyjna architektura i retoryka proceduralna.
 19. Historyczne aspekty gier wideo.
 20. Rola filmowych środków stylistycznych w tekstach nowych mediów.
 21. Ogólne definicje techniki/technologii i determinizm technologiczny.
 22. Przełom konceptualny w sztuce i jego konsekwencje.
 23. Cyberkultura - definicje, periodyzacje studiów nad cyberkulturą.
 24. Aktywizm w dobie mediów cyfrowych.
 25. Sieciowe formy wspólnotowości/społeczności internetowe.
 26. Podstawowe założenia transhumanizmu i posthumanizmu.
 27. Charakterystyka, historia i rodzaje nowych mediów.
 28. Przemiany edukacji pod wpływem nowych mediów - narzędzia, metody, tendencje, konteksty.
 29. Metody i etyka badań online.
 30. Współczesne teorie kultury.

Produkcja teatralna i organizacja widowisk

 1. Omów zasady organizacji i finansowania teatrów w wybranej epoce/kraju.
 2. Prawne i organizacyjne podstawy działalności instytucji kultury w Polsce (definicja instytucji kultury, podstawy prawne, organizator i jego zadania, sposoby finansowania).
 3. Co to jest "choroba kosztów", omów to zagadnienie.
 4. Przedstaw charakterystykę przemysłów kulturowych i przemysłów kreatywnych.
 5. Omów trzy europejskie modele polityki kulturalnej.
 6. Sztuka jako przestrzeń mediacji (omów na przykładach).
 7. Święta i festiwale w kulturze (przedstaw charakterystykę wybranych przykładów).
 8. Wskaż i omów kompetencje oraz cechy osobowe animatora kultury.
 9. Edukacja i animacja teatralna w środowiskach defaworyzowanych- omów zagadnienie.
 10. Przedstaw społeczne i kulturotwórcze funkcje animacji teatralnej.
 11. Problematyka odbioru a problematyka partycypacji w wydarzeniach kulturalno-artystycznych.
 12. Co oznacza określenie "kultura czynna" - omów zagadnienie.
 13. Krytyka teatralna – formy i cele (omów na przykładach).
 14. Omów elementy składowe widowiska teatralnego (konstytutywne i alternatywne).
 15. Omów wybrany nurt współczesnego teatru polskiego.
 16. Współczesny teatr polityczny w Europie.
 17. Teatr postdramatyczny– istota zjawiska.
 18. Sztuka performance’u a sztuka teatru.
 19. Sposoby przedstawiania historii w polskim teatrze najnowszym (na wybranych przykładach).
 20. Problem kryzysu fabuły (postaci, języka, akcji) w najnowszej dramaturgii światowej.

Twórcze pisanie

 1. Podstawowe pojęcia i problemy estetyki literatury i procesu twórczego.
 2.  Kategorie estetyczne w literaturze – od starożytności po współczesność.
 3. Intertekstualność – zjawisko, definicje, egzemplifikacje.
 4. Kanon literatury światowej – egzemplifikacje, konteksty, spory o kanon.
 5. Pojęcie literatury popularnej – definicja i egzemplifikacje.
 6. Wielokodowość w literaturze – podstawowe zagadnienia i konteksty.
 7. Teorie, rodzaje i problemy piśmiennictwa dokumentarnego.
 8. Podstawowe problemy i pojęcia dziennikarstwa.
 9. Krytyka literacka i jej przemiany – funkcje, kontekst kulturowo-historyczny.
 10. Podstawowe problemy i pojęcia edukacji kulturowej.
 11. Podstawowe problemy i pojęcia przekładoznawstwa.
 12. Tekst jako narzędzie praktyk społeczno-kulturowych (perswazyjne, użytkowe aspekty tekstu).
 13. Styl i stylistyka. Podstawowe kategorie stylistyczne.
 14. Tropy i figury.
 15. Formy podawcze w literaturze.
 16. Typologia i funkcje rodzajów i gatunków literackich.
 17. Liryka, poezja, wiersz – formy, gatunki, style.
 18. Gatunki narracyjne.
 19. Kluczowe zagadnienia teorii narracji. Przemiany form narracyjnych.
 20. Kluczowe zagadnienia teorii dramatu. Przemiany form dramatycznych.
 21. Storytelling.
 22. Główne problemy kreacji świata przedstawionego.
 23. Między autorem a podmiotem literackim – teorie i problemy.