Katedra Dramatu i Teatru UŁ, Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ oraz Instytut Kultury Austriackiej w Warszawie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji
Felix Austria – dekonstrukcja mitu? Dramat i teatr austriacki od początku XX wieku.
Konferencja odbędzie się w Pałacu Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5 w Łodzi w dniach 15-17 listopada 2007 r.

Rosnące w ostatnich latach w Polsce zainteresowanie najnowszymi sztukami austriackimi uświadamia, że nasz obraz dramaturgii i teatru w Austrii jest w dużym stopniu niepełny i fragmentaryczny. Twórczość coraz lepiej znanych u nas autorów, takich jak Thomas Bernhard, Werner Schwab, Elfriede Jelinek, Felix Mitterer czy Wolfgang Bauer, traktowana jest często jako zjawisko historycznie izolowane, jako przejaw zindywidualizowanej postawy autorów wobec rzeczywistości. Tymczasem bliższe przyjrzenie się dramatowi i teatrowi austriackiemu w ujęciu procesualnym ujawnić może wewnętrzny dyskurs międzypokoleniowy, przejawiający się nie tylko na płaszczyźnie demitologizacji rzeczywistości i obnażania społecznych stygmatów, ale także w sferze ewolucji form i konwencji gatunkowych, środków i technik wyrazu artystycznego, czy wreszcie na poziomie nowych rodzajów komunikacji z odbiorcą, prowadzących do redefinicji funkcji teatru.

Organizatorzy konferencji zapraszają do wspólnego rekonesansu obejmującego obszar dramatu i teatru w Austrii od początku XX wieku. Okres ten, znaczony doniosłymi przełomami historycznymi – rozpad wielonarodowościowej monarchii Habsburgów, kryzys wywołany przez II wojnę światową i restytucja suwerennego państwa w roku 1955 – znalazł swoją ważną wykładnię w teatrze, który stopniowo przestawał służyć produkowaniu iluzji, aspirując do rangi instytucji kształtującej świadomość społeczną. Krytyczną refleksją chcielibyśmy objąć zarówno dramat pierwszych dekad minionego wieku (sztuki impresjonistyczne Arthura Schnitzlera, dramat poetycki Hugo von Hofmannsthala, dramat ekspresjonistyczny Oskara Kokoschki czy Arnolta Bronnena), międzywojenną twórczość Franza Theodora Csokora, Karla Krausa i Eliasa Canettiego, a także rozwijający się w opozycji do „austriakische Renaissance” dramat drugiej połowy wieku. Kierunek rozważań mogłyby wyznaczyć z jednej strony zagadnienia takie, jak – wskazana w tytule konferencji – dekonstrukcja mitu Austrii jako państwa wolnego od podziałów wewnętrznych, sposoby radzenia sobie z negatywnymi aspektami własnej historii, krytyka systemu społecznego jako archaicznych relacji między grupami czy demitologizacja ideologii (religijnych, politycznych) oraz wartości mieszczańskich. Z drugiej strony, chcielibyśmy się przyjrzeć przetwarzaniu gatunków dramatycznych właściwych teatrowi austriackiemu, ewolucji form teatru ludowego i rozrywkowego, a także próbom ucieczki od rodzimych konwencji i tradycji. W rozważaniach tych nie powinno zabraknąć także spojrzenia na teatr wyłamujący się z roli „świątyni sztuki” i podejmujący próby nawiązania intelektualnego i emocjonalnego kontaktu z widzem.

Licząc na zainteresowanie Państwa proponowanymi zagadnieniami, prosimy o nadsyłanie tematów wystąpień (max. 30 minut) wraz ze streszczeniem o objętości 500-1000 znaków do 30 czerwca 2007. Zgłoszenia prosimy kierować do dr. Artura Pełki na adres:
Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii,
Uniwersytet Łódzki, 90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 21

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje materiały konferencyjne oraz koszty organizacyjne. Organizatorzy zapewniają trzy noclegi oraz wyżywienie w czasie trwania konferencji. Konto, na jakie należy wpłacić wpisowe, zostanie podane po nadesłaniu zgłoszenia udziału w konferencji.

Z wyrazami szacunku

 

dr hab. prof. UŁ Małgorzata Leyko

prof. dr hab. Joanna Jabłkowska